Anvisningar för sökande

Biämnen i Aalto-universitetet

Du måste ansöka in till vissa bestämda biämnen, andra är fritt valbara. I beskrivningen av varje biämne ingår uppgifter om till vem biämnet är riktat och om man måste ansöka till det.

När ska jag ansöka?

Ansökan till biämnena ordnas två gånger per år:

  • i maj 1.5.–15.5.
  • i september 15.9.–30.9.

Följande biämnen har avvikande ansökningstider:

Ifall du beviljas studierätt, träder den i kraft från och med början av nästa termin. Beviljad studierätt garanterar inte tillträde till kursen ifall kursen har till exempel urvalsprov, kvoter eller prioritetsordning för kursdeltagare.

Hur ansöker jag?

1. Bekanta dig med biämnen som står till buds

Utbudet läsåret 2016–2017: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=19826046

2. Godkänn biämnet i din studieplan

Att du beviljats studierätt till ett biämne av högskolan som erbjuder biämnet innebär inte att studierna automatiskt godkänns som en del av din examen. Du ska själv i god tid försäkra dig om saken genom att få studierna godkända i din individuella studieplan (ISP, på finska HOPS) vid ditt utbildningsprogram.

Se till att biämnet är godkänt i din ISP i god tid innan ansökningstiden börjar!

En individuell studieplan (ISP) ska bifogas till ansökan. Biämnet måste ha godkänts i studieplanen som en del av examen. Högskolan som erbjuder biämnet kan inte godkänna biämnesansökan ifall biämnet inte finns antecknat i den godkända ISP.

3. Fyll i ansökan

  1. Gå till ansökningssystemet eAge: under ansökningstiden finns här en direkt länk till ansökningsblanketten.
  2. Logga in med Aalto användarnamn och lösenord.
  3. Fyll i ansökan. Kontrollera att uppgifterna om de kurser du ansöker till är korrekta i din ansökan.
  4. Kom ihåg att foga din ISP och andra eventuella behövliga bilagor till din ansökan (separat flik).
  5. Spara ansökan och kom därefter ihåg att även skicka ansökan så att systemet kan behandla den.

Beslut om studierätt om ca en månad

Beslut om studierätt görs en dryg månad efter att ansökningstiden utgått. Ifall antalet sökande är stort kan behandlingstiden vara något längre. Besluten finns till påseende i eAge-systemet.

Du kan se beslutet i eAge-systemet genom att logga in i systemet. Ifall du inte beviljats studierätt denna gång kan du alltid ansöka på nytt i nästa ansökningsomgång, ifall ifrågavarande studier fortfarande erbjuds.

Gallring av sökande

Ifall en kurs eller en biämne har fler sökande än vad den enligt sin kvot (för studerande vid andra högskolor av Aalto) kan motta, måste en del sökande gallras bort. I gallringen beaktas bl.a. studieframgången vid den egna högskolan (i regel prioriteras studerande som är längre hunna i sina studier), hur förkunskapskraven uppfylls o.s.v. Ifall gallring inte går att genomföra med objektiva kriterier lottas studierätterna ut bland de sökande.

Kontaktuppgifter

Högskolornas kontaktpersoner (into.aalto.fi)

Login Form

Powered by jms multisite for joomla