Anvisningar för sökande

Kurser som kan sökas av alla studerande

Aalto-universitetets högskolor erbjuder inom vissa av sina kurser platser även för studerande vid de andra högskolorna. Antalet platser är begränsat. Du måste ansöka om studierätt till dessa kurser. Beviljad studierätt garanterar inte tillträde till kursen ifall kursen har till exempel urvalsprov, kvoter eller prioritetsordning för kursdeltagare.

När ska jag ansöka?

Ansökan till enskilda kurser ordnas fyra gånger om året (med några undantag). Ansökningstiderna till enskilda kurser är:

  • 1.5–15.5 ansökan till kurser som ordnas i perioderna I–V (följande läsår)
  • 15.9–30.9 ansökan till kurser som ordnas i perioderna II–V
  • 15.11–30.11 ansökan till kurser som ordnas i perioderna III–V
  • 1.2–15.2 ansökan till kurser som ordnas i perioderna IV och V.

Hur ansöker jag?

1. Bekanta dig med kurser som står till buds

Kursutbudet läsåret 2016–2017: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=19826046

2. Bekanta dig med förkunskapskraven

Du ska uppfylla eventuella förkunskapskrav eller övriga förutsättningar för kursdeltagandet. Du kan under samma ansökningsomgång ansöka om studierätt till både förkunskapskursen och den påföljande kursen och efter att ha beviljats studierätt ska kurserna avläggas i den utsatta ordningen.

3. Godkänn kurserna i din studieplan

Att du beviljats studierätt till kurser av högskolan som erbjuder kurserna innebär inte att studierna automatiskt godkänns som en del av din examen. Du ska själv i god tid försäkra dig om saken genom att få studierna godkända i din individuella studieplan (ISP, på finska HOPS) vid ditt utbildningsprogram.

Se till att studierna är godkända i din ISP i god tid innan ansökningstiden börjar!

Ansökan till kurser inom den interna rörligheten ska göras elektroniskt i eAge-systemet. En individuell studieplan (ISP) ska bifogas till ansökan. Kurserna du ansöker till måste ha godkänts i studieplanen som en del av examen.

4. Fyll i ansökan

  1. Gå till ansökningssystemet eAge: under ansökningstiden finns här en direkt länk till ansökningsblanketten.
  2. Logga in med Aalto användarnamn och lösenord.
  3. Fyll i ansökan. Kontrollera att uppgifterna om de kurser du ansöker till är korrekta i din ansökan.
  4. Kom ihåg att foga din ISP och andra eventuella behövliga bilagor till din ansökan (separat flik).
  5. Spara ansökan och kom därefter ihåg att även skicka ansökan så att systemet kan behandla den.

Beslut om studierätt om ca en månad

Beslut om studierätt görs en dryg månad efter att ansökningstiden utgått. Ifall antalet sökande är stort kan behandlingstiden vara något längre. Besluten finns till påseende i eAge-systemet.

Du kan se beslutet i eAge-systemet genom att logga in i systemet. Ifall du inte beviljats studierätt denna gång kan du alltid ansöka på nytt i nästa ansökningsomgång, ifall ifrågavarande studier fortfarande erbjuds.

Gallring av sökande

Ifall en kurs eller en biämne har fler sökande än vad den enligt sin kvot (för studerande vid andra högskolor av Aalto) kan motta, måste en del sökande gallras bort. I gallringen beaktas bl.a. studieframgången vid den egna högskolan (i regel prioriteras studerande som är längre hunna i sina studier), hur förkunskapskraven uppfylls o.s.v. Ifall gallring inte går att genomföra med objektiva kriterier lottas studierätterna ut bland de sökande.

Kontaktuppgifter

Login Form

Powered by jms multisite for joomla