aalto-logo-sv

Du måste ansöka in till vissa bestämda biämnen, andra är fritt valbara.

I beskrivningen av varje biämne ingår uppgifter om till vem biämnet är riktat och om man måste ansöka till det.

När ska jag ansöka?

Ansökan till biämnena ordnas två gånger per år

  • i maj 15.5.–31.5.
  • i september 15.9.–30.9.

Till några få biämnen som presenteras i guiden kan studierätt ansökas endast under den andra ansökningstiden om året: endast på hösten eller endast på våren. I så fall finns detta omnämnt i beskrivningen av biämnet.

Om du beviljas studierätt till biämnet kan du inleda studierna i början av det följande läsåret. En beviljad studierätt garanterar ännu inte att du kommer in på kursen, ifall exempelvis en inträdestentamen, kvoter eller prioritetsordning för kursdeltagare gäller för kursen.

I en del av biämnena iakttas ansökningstider som avviker från de ovanstående och även tidpunkten för inledandet av studierna kan variera; kolla alltid beskrivning av biämnen.

Hur ansöker jag?

1. Bekanta dig med biämnen som står till buds

Utbudet läsåret 2017–2018

2. Låt godkänna biämnet i din ISP

En individuell studieplan (ISP) ska bifogas till ansökan. Biämnet du söker till måste ha godkänts i planen som en del av examen.

Planen är en obligatorisk bilaga. Högskolan som erbjuder biämnet underkänner studerandens ansökan, ifall en godkänd ISP med en anteckning om biämnet som studeranden söker till inte har bilagts ansökan.

Att du fått studierätt av den högskola som erbjuder biämnet innebär inte att studierna godkänns för innefattande i examen. Studeranden ska själv på förhand försäkra sig om att saken är klar genom att låta studierna godkännas i sin individuella studieplan (ISP) i sitt eget utbildningsprogram.

Låt godkänna biämnet i din ISP redan i god tid innan ansökningstiden börjar!

3. Fyll i ansökan

  1. Gå till ansökningssystemet eAge:
  2. Logga in med Aalto användarnamn och lösenord.
  3. Fyll i ansökan. Kontrollera att uppgifterna om de kurser du ansöker till är korrekta i din ansökan.
  4. Kom ihåg att foga din ISP och andra eventuella behövliga bilagor till din ansökan (separat flik).
  5. Spara ansökan och kom därefter ihåg att även skicka ansökan så att systemet kan behandla den.

Beslut om studierätt om ca en månad

Beslut om studierätt görs en dryg månad efter att ansökningstiden utgått. Ifall antalet sökande är stort kan behandlingstiden vara något längre. Besluten finns till påseende i eAge-systemet. Du kan se beslutet i eAge-systemet genom att logga in i systemet. Ifall du inte beviljats studierätt denna gång kan du alltid ansöka på nytt i nästa ansökningsomgång, ifall ifrågavarande studier fortfarande erbjuds.

Gallring av sökande

Ifall en kurs eller en biämne har fler sökande än vad den enligt sin kvot (för studerande vid andra högskolor av Aalto) kan motta, måste en del sökande gallras bort. I gallringen beaktas bl.a. studieframgången vid den egna högskolan (i regel prioriteras studerande som är längre hunna i sina studier), hur förkunskapskraven uppfylls o.s.v. Ifall gallring inte går att genomföra med objektiva kriterier lottas studierätterna ut bland de sökande.

Kontaktuppgifter

Login Form

Powered by jms multisite for joomla