aalto-logo-sv

Enskilda kurser vid en annan högskola inom universitetet än den egna

En del av kurserna vid Aalto är öppna för alla studerande vid Aalto

Aalto-kurserna och University Wide Art Studies kurserna är öppna för alla studerande vid Aalto-universitetet. Kurserna är avsedda för alla studerande vid universitetet, oberoende av studieområde. En studerande vid Aalto universitetet behöver inte söka studierätt för dessa kurser.

En studerande vid en annan högskola av Aalto universitetet behöver inte söka studierätt för att utföra studier vid Högskolan för elektroteknik, Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik eller Högskolan för teknikvetenskaper.

Handelshögskolan och Högskolan för konst, design och arkitektur erbjuder inom vissa av sina kurser platser även för studerande vid de andra högskolorna. Du måste ansöka om studierätt till dessa kurser.

Du bör ansöka separat om studierätt till kurserna. Studierätt kan sökas endast för de kurser som meddelats ingå i utbudet för intern mobilitet inom Aalto (se nedan). Antalet platser är begränsat.

När ska jag ansöka?

Ansökan till enskilda kurser ordnas fyra gånger om året (med några undantag). Ansökningstiderna till enskilda kurser är:

  • 15.5–31.5 ansökan till kurser i perioderna I–V (följande läsår)
  • 15.9–30.9 ansökan till kurser i perioderna II–V
  • 15.11–30.11 ansökan till kurser i perioderna III–V
  • 22.1.–5.2 ansökan till kurser i perioderna IV och V

Hur ansöker jag?

1. Bekanta dig med kursutbudet

Kursutbudet läsåret 2017–2018

2. Läs igenom kraven på förkunskaper

Sökanden måste fylla de krav som eventuellt ställs i fråga om förkunskaper inför kurser eller andra eventuella krav på prestationer. Sökanden kan på samma ansökningsgång söka studierätt såväl till en kurs för förhandskunskaper som till den kurs som följer på den och efter att ha fått studierätt avlägga kurserna i föreskriven ordning.

3. Se till att dina studier godkänns i din ISP

En individuell studieplan (ISP) ska bifogas till ansökan. Kursen du söker till måste ha godkänts i planen som en del av examen. Planen är en obligatorisk bilaga.

Högskolan som erbjuder kursen kan underkänna studerandens ansökan ifall en godkänd ISP med anteckning om kursen som studeranden söker till inte har bilagts ansökan.

Att du fått studierätt till kursen av högskolan som ordnar den innebär inte automatiskt att studierna godkänns för innefattande i examen. Studeranden ska själv på förhand försäkra sig om att saken är klar genom att låta studierna godkännas i sin individuella studieplan (ISP) i sitt eget utbildningsprogram.

Låt godkänna din(a) kurs(er) i din ISP redan i god tid innan ansökningstiden börjar!

4. Fyll i ansökan i eAge-systemet

  1. Gå till ansökningssystemet eAge
  2. Logga in med Aalto användarnamn och lösenord.
  3. Fyll i ansökan. Kontrollera att uppgifterna om de kurser du ansöker till är korrekta i din ansökan.
  4. Kom ihåg att foga din ISP och andra eventuella behövliga bilagor till din ansökan (separat flik).
  5. Spara ansökan och kom därefter ihåg att även skicka ansökan så att systemet kan behandla den.

Beslut om studierätt om ca en månad

Beslut om studierätt görs en dryg månad efter att ansökningstiden utgått. Ifall antalet sökande är stort kan behandlingstiden vara något längre. Besluten finns till påseende i eAge-systemet. Du kan se beslutet i eAge-systemet genom att logga in i systemet. Ifall du inte beviljats studierätt denna gång kan du alltid ansöka på nytt i nästa ansökningsomgång, ifall ifrågavarande studier fortfarande erbjuds.

Eventuella begränsningar i deltagande i kurserna

En beviljad studierätt garanterar ännu inte att du kommer in på kursen, ifall exempelvis en inträdestentamen, kvoter eller prioritetsordning för kursdeltagare gäller för kursen.

Gallring av sökande

Ifall en kurs eller en biämne har fler sökande än vad den enligt sin kvot (för studerande vid andra högskolor av Aalto) kan motta, måste en del sökande gallras bort. I gallringen beaktas bl.a. studieframgången vid den egna högskolan (i regel prioriteras studerande som är längre hunna i sina studier), hur förkunskapskraven uppfylls o.s.v. Ifall gallring inte går att genomföra med objektiva kriterier lottas studierätterna ut bland de sökande.

Kontaktuppgifter

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla