aalto-logo-sci-sv-3

Energivetenskaper

Basinformation om biämnet

Kod: SCI3035

Omfattning: 20-25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: Filip Tuomisto

Andra professorer i biämnet: Mathias Groth, Peter Lund

Målgrupp: Kandidatstuderande inom området teknik. Även för studerande vid andra högskolor förutsatt att förkunskaperna uppfylls. I första hand riktad till andra än huvudämnesstuderande inom teknisk fysik. 

Ansökan: Studerande kan fritt välja biämnet utan separat ansökan.

Kvoter och begränsningar: Antalet studerande är inte begränsat.

Förkunskaper: Huvudsakligen grundkurser inom matematik och fysik som ingår i kandidatstudierna inom teknik. Mer detaljerade förkunskaper kan variera enligt kurs.

Biämnets namn på andra språk: Energiatieteet, Advanced Energy Systems

Biämnets innehåll och struktur

Biämnet energivetenskaper omfattar aktuella teman och frågor inom energiproduktion. Genom en lämplig kombination av kurserna inom biämnet kan den studerande inrikta sig på något av följande problemområden:  

  • energiteknologier och energifrågor i allmänhet
  • produktion av kärnenergi och kärnreaktorns funktion inklusive fusion
  • nya och förnybara energitekniker

Biämnet är ett komplement till allmänna studier i energiteknik och energiekonomi.

Studerande uppmanas kontakta ansvarsprofessorerna för godkännande av biämnets slutliga innehåll.

Innehållsbeskrivningen nedan för biämnet omfattar 25 studiepoäng. Det är den på förhand fastställda biämneshelhet som studeranden ska ha avlagd, utöver kravet på vitsord, för att kunna bli antagen till
magisterprogrammet i teknisk fysik vid en överflyttning mellan kandidat- och magisterstudierna.

Biämnets struktur

Kod

NAmn

Studiepoäng

Period

Välj 3-4 kurser (15-20 sp) från listan:

 

 

PHYS-C0360

Strålningsfysik och -säkerhet

5

I-II

PHYS-C6360

Introduktion till kärneneriteknik

5

III-IV

PHYS-C6370

Fundamentals of New Energy Sources 

5

I-II

PHYS-C1380

Multi-disciplinary energy perspectives

5

III-IV

ENY-C2002

Energi och miljö

5

II

Välj 1-2 kurser (5-10 sp) från listan:

 

 

PHYS-A1130/PHYS-A3131/PHYS-A3132/ PHYS-A5130

Sähkömagnetismi (SCI) / Sähkömagnetismi (ENG1) / Sähkömagnetismi (ENG2) / Elektromagnetism

5

III/III/IV/IV

PHYS-A1140/ PHYS-A2140/ PHYS-A5140

Aineen rakenne (SCI) / Aineen rakenne (CHEM) / Materiens struktur

5

IV/I-II/I

PHYS-A0120/PHYS-A2120/PHYS-A3121/PHYS-A3122

Termodynamiikka (TFM) / Termodynamiikka (CHEM) / Termodynamiikka (ENG1) / Termodynamiikka (ENG2)

5

II/III/I/II

ENY-C2001

Termodynamik och värmeöverföring

5

I-II

MS-C2111

Stokastiska processer

5

I

MS-C2107

Datorarbeten i tillämpad matematik

5

I-II, III-IV

Obs! Om någon av ovanstående kurser redan tillhör en examenshelhet (t.ex. grund- eller huvudämnesstudier), kan inte dessa kurser läggas till biämnesstudierna.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla