aalto-logo-sci-sv-3

Produktionsekonomi

Basinformation om biämnet

Kod: SCI3037

Omfattning: 20-25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: Mikko Jääskeläinen

Målgrupp: Kandidatstuderande inom området teknik. Riktat till andra än huvudämnesstuderande inom produktionsekonomi och informationsnätverk. Även för studerande vid andra högskolor förutsatt att förkunskaperna uppfylls.  

Ansökan: Studerande kan fritt välja biämnet utan separat ansökan.

Kvoter och begränsningar: Antalet studerande är inte begränsat.                                                  

Förkunskaper: Inga förkunskaper.

Biämnets namn på andra språk: Tuotantotalous, Industrial Engineering and Management

Biämnets innehåll och struktur

Lärandemål för biämnet i produktionsekonomi

Biämnesstudierna i produktionsekonomi kombinerar tekniskt, ekonomiskt och socialt kunnande. I produktionsekonomi betraktas ledarskap och utveckling av värdeskapande organisationer som ett system där olika delområden måste behärskas som en helhet: ägarvärde, kundvärde och effektiv användning av begränsade resurser är alla målsättningar med anknytning till varandra. Växelverkan mellan människor ligger som grund för företagsverksamhet men tekniska system och system som baserar sig på regler även har en central roll. Utvecklingen inom teknologin inverkar på såväl företagens som kundernas verksamhetsmöjligheter. Företagen är bundna till den globala verksamhetsmiljön och kringliggande förändringarna och därför måste både målsättningar och funktioner hos nuvarande som potentiella kunder, konkurrenter, samarbetsparter och övriga intressenter tas i beaktande.

Efter avlagt biämne känner den studerande till de mest centrala begreppen, fenomenen, lagbundenheterna, modellerna och metoderna inom produktionsekonomi. Den studerande känner till huvudprinciperna för

  • ledarskap och effektiv verksamhet i organisationer och grupper med tanke på projekthantering,
  • styrning av produktionssystem,
  • bedömning av företagets ekonomiska läge,
  • grundläggande metoder för ekonomisk beslutsfattning samt
  • strategisk utveckling av företag

På så vis har den studerande färdigheter att ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv kritiskt bedöma resultat, processer och metoder för ingenjörsarbete.

Dessutom känner den studerande till de centrala informationskällorna inom produktionsekonomi och kan söka information som stöder det egna arbetet. Det är nödvändigt att behärska informationssökning inom såväl finländska som engelskspråkiga källor. På grund av detta kan en del av undervisningen ges på engelska och på flera kurser används engelskspråkigt material.

Innehållsbeskrivningen nedan för biämnet omfattar 25 studiepoäng. Det är den på förhand fastställda biämneshelhet som studeranden ska ha avlagd, utöver kravet på vitsord, för att kunna bli antagen till magisterprogrammet i produktionsekonomi vid en överflyttning mellan kandidat- och magisterstudierna.

Biämnets struktur

Kod

Namn

Studiepoäng

Period

TU-A1100

Produktionsekonomi 1*

5

I-II, III-IV, V

15–20 studiepoäng bland följande:

 

TU-C1010

Individen i gruppen

5

I-II

TU-C1030

Kalkyler för affärsekonomiska beslut

5

III-IV

TU-C2010

Introduction to Strategic Management

5

I-II

TU-C2020

 

TU-C3010

Operativ verksamhetsledning

ELLER

Projektplanering och
-styrning

5

 

5

I-II

 

II

*) Ifall kursen TU-A1100 Produktionsekonomi 1 ingår i grundstudierna i studerandens kandidatprogram kan ett av följande avläggas i stället:

  • TU-C2020 Operativ verksamhetsledning (5 sp)
  • TU-C3010 Projektplanering och -styrning (5 sp)
  • TU-C3021 Managing knowledge and knowledge-intensive organizations (5 sp)
  • TU-C3030 Basics in Research and Development (3 sp)

Login Form

Powered by jms multisite for joomla