Kandidaatin tutkinnon  tavoitteet ja rakenne

kandi rakennekaavio 2013-kand

Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakennekaavio

Perustieteiden korkeakoulussa on yksi kandidaattiohjelma, teknistieteellinen kandidaattiohjelma, jossa on neljä hakukohdetta ja viisi pääainetta: informaatioverkostot, teknillinen fysiikka ja matematiikka (jakaantuu teknillisen fysiikan ja matematiikan ja systeemitieteiden pääaineisiin), tietotekniikka ja tuotantotalous. Opiskelijan opinto-oikeus pääaineisiin muodostuu hakukohteen mukaan. Esim. tietotekniikkaan valitun opiskelijan pääaine on aina tietotekniikka. Tässä opinto-oppaassa kaikkia teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoita koskevat asiat on kerrottu luvussa ”Tutkinto ja opiskeluun liittyvät käytännöt”. Kunkin pääaineen opintojen sisältö löytyy kyseisen pääaineen kohdalta.

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa on kaksiportainen tutkintorakenne. Opiskelijat suorittavat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja sen jälkeen diplomi-insinöörin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto).

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (op). Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.

Kandidaatin tutkinnon opinnot koostuvat

 • perusopinnoista (65 op);
 • pääaineen opinnoista (65 op);
 • sivuaineen opinnoista (20–25 op); sekä
 • vapaasti valittavista opinnoista (25–30 op).

Tarkemmat tiedot opintojen laajuuksista ja sisällöistä löytyvät pääaineiden kohdalta.

Perusopintojen ja pääaineen yhteislaajuuden tulee olla 130 op sekä sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen laajuuden yhteensä 50 op. Pääaineen opinnot sisältävät kandidaatintyön (yhteensä 10 opintopistettä). 

Tutkinnon tavoitteet

Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisen kandidaattiohjelman osaamistavoitteet perustuvat Aalto-yliopiston määrittelemiin tekniikan kandidaatintutkinnon osaamistavoitteisiin. Kandidaattiohjelman yksityiskohtaiset osaamistavoitteet tarkentuvat pääaine- ja kurssikohtaisissa osaamistavoitekuvauksissa.

Koulutustehtävä

Koulutusohjelma kouluttaa tekniikan kandidaatteja, joilla on valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissaan ja työelämässä mm. teknologiatuotteiden ja -palvelujen suunnittelijoiksi ja kehittäjiksi, teknistaloudellisten järjestelmien asiantuntijoiksi ja johtajiksi, teknologiayrittäjiksi tai tutkijoiksi. Näiden valmiuksien ytimenä ovat teknistieteellisen ongelmaratkaisun perusteiden hallinta, kyky siirtää ja soveltaa alansa teoreettista osaamista monialaisessa kontekstissa, kyky hankkia, arvioida ja käsitellä kriittisesti tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä taito osallistua monipuolisesti ammatilliseen ja tieteelliseen viestintään.

1. Pää- ja sivuaine

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman perus- ja pääaineopinnot antavat opiskelijalle laajan perusteiden tuntemuksen koulutusohjelman määrittelemillä, kansainvälisesti tunnetuilla teknistieteellisillä aloilla.

Opiskelijalle kehittyy kandidaatin opintojen aikana pääaineeseen liittyvä ammatillinen identiteetti.

Opiskelija muodostaa näkemyksen alan ammatillisista käytännöistä ja ymmärtää oppimansa tiedon yhteyden tieteellisen tutkimukseen.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita sivuaine tai valinnaisia opintokokonaisuuksia niin, että tutkinnossa toteutuu Aalto-yliopistolle ominainen tieteen, tekniikan, talouden ja taiteen yhdistyminen.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija pystyy seuraamaan pääaineensa alan ammatillista kehitystä ja hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi.

2. Teknillistieteellinen ajattelu ja työskentelytapa

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija hallitsee teknillistieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen perusteet.

Opiskelija tunnistaa oman pääaineensa keskeiset käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät ja osaa soveltaa näitä käytännössä.

Opiskelija osaa soveltaa fysiikan, matematiikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden menetelmiä oman alansa tehtävissä.

Opiskelija tuntee oman alansa tuotteiden ja palveluiden kehitys- ja tuotantoprosesseja ja elinkaareen vaikuttavia tekijöitä sekä pystyy osallistumaan niissä tarvittaviin insinöörityön vaiheisiin.

Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja ratkaista teknisiä ongelmia käyttäen oppimiaan alan yleisiä menetelmiä. Hän osaa soveltaa oppimiaan suunnittelumenetelmiä määriteltyjen vaatimusten toteuttamiseksi. Hän osaa myös valita asianmukaiset työvälineet ja -menetelmät ja käyttää niitä. Hän kykenee arvioimaan insinöörityön tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti.

Opiskelija tuntee oman pääaineensa keskeiset tiedonlähteet ja osaa hakea tietoa oman työnsä tueksi. Hän tuntee alan tutkimusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä tiedon hankkimiseksi.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman suorittanut osaa tarttua teknisten järjestelmien kehittämisessä tai suunnittelussa eteen tuleviin avoimiin ongelmiin, joihin ei ole valmista ratkaisua.

Opiskelija tunnistaa tekniikan, suunnittelun ja oman työnsä vaikutuksia ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Hän tunnistaa alan eettisiä kysymyksiä ja ymmärtää niiden merkityksen omassa työssään.

3. Opiskelutaidot ja perusta diplomi-insinöörin opintoihin

Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan yliopistoyhteisön jäsenenä.

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma antaa edellytykset opiskella diplomi-insinööriksi soveltuvissa ohjelmissa Aalto-yliopistossa. Suoritetut opinnot antavat myös mahdollisuuden hakeutua ylemmän korkeakoulututkinnon ohjelmiin muissa yliopistoissa kotimaassa ja ulkomailla.

Opiskelijalla on mahdollisuus suunnitella opintonsa niin, että hän saa tiedolliset edellytykset opiskella ylemmän korkeakoulututkinnon myös oman professionsa (diplomi-insinööri) sivuaineen alueelta.

Suoritetut teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinnot luovat pohjan itsenäiselle elinikäiselle oppimiselle ja ammatilliselle kehittymiselle.

4. Työelämävalmiudet

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinnot suorittanut opiskelija:

 • kykenee päämäärätietoiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
 • tietää ryhmätyöskentelyn ja ryhmän johtamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
 • osaa toimia oman alansa edustajana monialaisessa ryhmässä
 • tietää projektinsuunnittelun, projektin toteutuksen ja toteutuksen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä opiskelussaan ja työssään
 • tuntee oman alansa liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet
 • soveltaa opiskelussaan ja työssään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia
 • osaa viestiä selkeästi koulusivistyskielellään ja toisella kotimaisella kielellä (suomi tai ruotsi) sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa asiantuntijoille ja muulle yleisölle Suomessa ja kansainvälisesti
 • osaa toimia monenlaisten ihmisten kanssa ja kansainvälisessä ympäristössä.
 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla