Opintojen suunnittelu, ohjaus ja yhteystiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opiskelua, ja jokaisen opiskelijan on laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa, joka on hänen kulkemansa tie henkilökohtaisine valintoineen opintojen aloittamisesta tutkinnon suorittamiseen. Opintojen suunnittelulla opintopolusta pyritään saamaan mahdollisimman järkevä ja suunnitelmallisesti etenevä. HOPS on opintojen suunnittelun työkalu. HOPSissa laaditaan suunnitelma tutkinnolle ja siihen sisältyville opinnoille sekä suunnitellaan opintojen suoritusaikataulua. HOPSiin kuuluu myös omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja opiskelutaitojen pohdinta. HOPSissa myös vahvistetaan opiskelijan henkilökohtaiset valinnat esimerkiksi sivuaineen ja vapaasti valittavien osalta.

HOPSin tekeminen ja vahvistaminen

Kandidaattivaiheen opiskelijat tekevät ensimmäisen HOPSinsa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. HOPS vahvistetaan tutkintokohtaisesti, ja opiskelijalla voi olla kerrallaan vain yksi vahvistettu HOPS. Alemmassa korkeakoulututkinnossa HOPSit on palautettava viimeistään ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella. Tämän jälkeen opiskelija päivittää HOPSiaan tarpeen mukaan. Opiskelijan odotetaan opiskelevan hyväksytyn HOPSin mukaisesti, kunnes hän tarvittaessa vahvistaa uuden HOPSin, joka kumoaa aiemmin vahvistetun HOPSin. Ajantasaista HOPSia tarvitaan myös aina, kun opiskelija esimerkiksi hakee vaihto-opiskelemaan, toisen Aallon korkeakoulun tai kotimaisen yliopiston kursseille sisäisen liikkuvuuden tai JOO-haussa tai kun opiskelija hakee hyväksilukuja tutkintoonsa. On kuitenkin opiskelijan edun mukaista ylläpitää HOPSia jatkuvasti.

HOPS tehdään WebOodin HOPS-työkalulla. WebOodista löytyy valmiit tutkintorakenteet, joiden pohjalta HOPS tehdään. HOPS laaditaan opinto-opasta apuna käyttäen, koska oppaasta löytyvät tutkinnon ja eri kokonaisuuksien tarkemmat ohjeet ja suositukset eri pääaineiden opiskelijoille.

Tutkinnon sisältö ja siihen kuuluvat kokonaisuudet, kuten sivuaine, hyväksytään virallisesti opiskelijan pääaineen opinto- ja opiskelijapalveluissa. Kun opiskelijan HOPS on valmis, HOPS lähetetään WebOodin kautta hyväksyttäväksi opiskelijan oman pääaineen opinto- ja opiskelijapalveluihin opintosihteerille.

Opinto-oppaan valinta

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa perusopintojen ja pääaineen osalta aina sen vuoden opinto-oppaan (opetussuunnitelma) mukaisesti, jolloin opiskelija aloittaa opintonsa. Sivuaineopintojen sisältö valitaan sen vuoden mukaan, jolloin opiskelija alkaa sivuainetta suorittaa.

Kandidaatintutkinto on suoritettava kokonaan samasta oppaasta lukuun ottamatta sivuainemoduulia, jonka voi suorittaa samasta tai uudemmasta oppaasta kuin kandidaatintutkinnon muut opinnot.

Mikäli opiskelija siirtyy jossain vaiheessa opintojaan suorittamaan tutkintoaan uudemman oppaan mukaisesti, opiskelijan on tarkistettava, että opiskelijalla on uudemman oppaan mukaisten kurssien esitiedot.

Lisätietoja ja ohjeita

HOPSin laatimiseen saa ohjausta SCI-A0000 Johdatus opiskeluun -kurssin yhteydessä ja HOPSin laatimisesta tai päivittämisestä voi kysyä apua myös informaatioverkostojen opintosihteeriltä tai suunnittelijalta, ks. yhteystiedot: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Yhteystiedot

OodiHOPS löytyy WebOodista > Omat opinnot > HOPS.

OodiHOPSin tekniset ohjeet löytyvät osoitteesta https://wiki.aalto.fi/download/attachments/58932515/hops_ohje.pdf.

 

Ohjaus ja opintoneuvonta

Opiskelija saa tarvittaessa opintoneuvontaa ja -ohjausta usealta eri taholta. Lähtökohtana on opiskelijan oma aktiivisuus sekä vastuu omien opintojen etenemisestä.

Opintoneuvonnan tavoitteena on auttaa opiskelijaa opiskeluun liittyvissä käytännön kysymyksissä sekä opintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opintoasioista tiedotetaan  opiskelijoille lähetettävissä uutiskirjeissä.

Tärkeimmät opintoneuvonnan ja -ohjauksen tahot ovat opinto-opas, informaatioverkostojen opintopalvelut, opettajatuutori ja opetushenkilökunta. Uusille opiskelijoille annetaan valmiudet korkeakouluopiskeluun syyslukukauden alussa järjestettävällä SCI-A000 Johdatus opiskeluun -kurssilla.

Alla kerrotaan tarkemmin opintoneuvonnasta ja -ohjauksesta ja kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa.

Informaatioverkostojen opintopalvelut

Postiosoite: PL 15400, 00076 AALTO
Käyntiosoite: Konemiehentie 2, 02150 Espoo (Tietotekniikan talo, 2. krs)
Yhteystiedot: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Yhteystiedot

Opintoneuvontaan ja -ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä informaatioverkostojen opintopalveluiden puoleen. Opintopalveluissa työskentelevät suunnittelija, opintosihteeri ja opintoneuvoja. Kun sinulla on kysyttävää esim. tutkintorakenteesta, henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, harjoittelusta, valmistumisesta tai kaipaat yleisesti apua opintoihin liittyvistä asioista, ota yhteyttä opintopalveluihin. Opintopalveluista saat myös virallisen opintorekisteriotteen sekä läsnäolotodistuksen. Jos et tiedä keneen ottaa yhteyttä sinua askarruttavassa opintoasiassa, voit aina olla yhteydessä opintopalveluihin.

Opintoneuvoja

Jokaisella pääaineella on opintoneuvoja, joka pääsääntöisesti on kyseisen pääaineen opiskelija. Opintoneuvojan tehtäviin kuuluu mm. yleinen opintoneuvonta, opintoasioista tiedottaminen ja erilaisten informaatiotilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi hän antaa tietoa pääaineen tutkintovaatimuksista ja opetussuunnitelmasta sekä neuvoo opintoihin liittyvien hakemusten tekemisessä.

Opintosihteeri

Opintosihteeri antaa yleistä opintoneuvontaa ja auttaa mm. HOPSien laatimisessa. Opintosihteerin tehtäviin kuuluu myös kandidaatintutkinnon HOPSien vahvistaminen, opintojen ryhmittely rekisteriin, valmistumista koskevien hakemusten vastaanotto ja niiden käsittely.

Suunnittelija

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. yleinen opintoneuvonta,  opetussuunnitelman valmistelun koordinointi, opinto-oppaiden toimittaminen, opiskelijavalintaan liittyvät tehtävät sekä opintoasioista tiedottaminen. Lisäksi suunnittelija neuvoo muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opettajatuutorointi

Opiskelijat jaetaan ensimmäisenä opiskeluvuotenaan tuutoriryhmiin ja jokaiselle ryhmälle nimetään opettajatuutori. Opettajatuutori antaa opiskelijalle arvokasta kokemusta ja tietoa opinnoissa kertyneestä osaamisesta ja tulevaisuudennäkymistä. Tuutori neuvoo opintojen sisältöön ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä eritoten silloin, kun opiskelija kaipaa näkemystä ja keskustelua vaikkapa opintojen suunnasta tai DI-vaiheen pääaineen valinnasta. Opettajatuutoroinnin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija ainakin yhteen tutkijaan tai opettajaan, jonka puoleen on helppo kääntyä.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana tuutorityhmät kokoontuvat kaksi-kolme kertaa. Jokaisella opiskelijalla on ryhmätapaamisten lisäksi myös henkilökohtainen tuutoritapaaminen, johon opettajatuutori kutsuu opiskelijan. Henkilökohtaisissa tapaamisissa opiskelijalla on mahdollisuus keskustella tarkemmin omista opinnoistaan, opinnoissa etenemisestään ja mahdollisista ongelmistaan. Tuutoriopettajan kanssa on hyvä käydä läpi myös henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Aktiivinen osallistuminen tuutoritapaamisiin ensimmäisen lukuvuoden aikana on pakollinen kurssin SCI-A000 Johdatus opiskeluun osasuoritus.

Informaatioverkostojen killan isohenkilötoiminta ja phuksiryhmät

Uusien opiskelijoiden suositellaan myös osallistuvan ylioppilaskunnan (AYY) ja killan (Athene) järjestämään pienryhmäohjaukseen. Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat korkeakouluun, opiskeluympäristöön sekä omaan pääaineeseen. Lisäksi toiminnan tavoitteena on auttaa opiskelutovereista muodostuvan viiteryhmän kehittymistä ja edellytysten luomista tasapainoisten ihmissuhteiden kehittymiselle aidossa teekkarihengessä. Pienryhmien toimintaa ohjaa tehtävään perehdytetty opiskelija, ns. isohenkilö.

Opintopsykologi

Opintopsykologi ohjaa ja tukee opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon, tavoitteiden asetteluun sekä jaksamiseen liittyvissä ongelmissa. Opintopsykologin ohjaukseen voi varata ajan sähköpostilla osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Sähköpostitse aikaa varatessa sähköpostiin tulee liittää oma puhelinnumero ensimmäistä käyntikertaa edeltävää kartoituskeskustelua varten. Opintopsykologin palvelut ovat Aalto-yliopiston opiskelijoille maksuttomia. Opintopsykologit palvelevat opiskelijoita Innopoli 2:ssa (Tekniikantie 14, Espoo). Tarkemmat tiedot mm. vastaanottoajoista ja -paikasta löytyvät osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fiopintopsykologi/

Muu neuvonta ja ohjaus

Yllämainittujen lisäksi opiskelijoille tarjotaan myös ohjausta ja neuvontaa erilaisissa opintososiaalisissa ja jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä ura- ja rekrytointipalveluja. Tiedot eri palveluista opiskelijoille on koottu korkeakoulun Into-portaaliin osoitteeseen https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Palvelut+opiskelijalle

Login Form

Powered by jms multisite for joomla