Pääaine

Pääaineopinnot vahvistavat diplomi-insinööriopintojen edellyttämää esitietopohjaa laajentamalla perusopintojen sisältöalueita liiketoiminnallisessa ajattelussa sekä käyttäjälähtöisessä viestintä- ja vuorovaikutusteknologiassa. Pääaineopinnot päättyvät opiskelijaryhmissä tehtävään monitieteelliseen projektityöhön sekä henkilökohtaiseen opinnäytetyöhön. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun perusteet, kykenee hyödyntämään osaamistaan teknistuotannolliseen ongelmaratkaisuun sekä omaa ryhmä- ja projektityöskentelyn perustaidot.

Laajuus 65 op
Vastuuprofessori: Eila Järvenpää
Koodi: SCI3026

KOODI

KURSSIN NIMI

OP

PERIODI

SUORITUSVUOSI

pakolliset kurssit 65 op

 

 

 

 

ME-C2110 

Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi

5

I-II

1.

ME-C2210 

Viestintä 2

5

III-V

1.

ME-C2300 

Verkkojulkaisemisen perusteet

5

III-V

1.

TU-C3020 

Tiedon ja osaamisen johtaminen

5

I-II

2.

ME-C2400 

Vuorovaikutustekniikan studio

5

I-II

2.

TU-C1030 

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

5

III-IV

2.

TU-C9260 

Tuotantotalouden studio

5

III-V

2.                            

ME-C2600 

Ihminen havaitsijana

5

III-IV

2.

CSE-C3800 

User Interfaces and Usability

5

I-II

3.

SCI-C1000 

SCI-projekti

10

I-II tai III-V

3.

SCI3026.kand

Kandidaatintyö ja -seminaari (vastuuopettaja Stina Immonen)

10

I-II tai III-V

3.

Kandidaatintyö ja –seminaari

Tavoitteet

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

  • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman
  • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
  • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
  • esittämään opinnäytteensä julkisesti
  • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Kandidaattiseminaari

Kandidaattiseminaari tukee kandidaatintyön tekemistä. Kandidaattiseminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyön valmistuttua opiskelijat esittelevät omat työnsä kandidaattiseminaarissa.

Kandidaattiseminaarit järjestetään sekä syksyisin että keväisin.

Kaikkien pääaineiden yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään myös sekä syksyisin että keväisin.

Lisätietoja kandidaatintyöstä ja kandidaattiseminaarista löytyy Noppa-portaalista osoitteesta https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/inf.kand

Kielitaitovaatimukset

Kandidaatintyö laaditaan koulusivistyskielellä. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, voi kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi.

Kandidaattiseminaarin opetuskielenä on joko suomi tai ruotsi. Opiskelija voi valita, osallistuuko hän suomen- vai ruotsinkieliseen seminaariin. On kuitenkin suositeltavaa, että opiskelija osallistuu koulusivistyskielensä mukaiseen kandidaattiseminaariin. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, osallistuu suomen- tai ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin. Edellä mainittu opiskelija voi kandidaattiseminaarin vastuuopettajan suostumuksella kirjoittaa kypsyysnäytteen myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Lisätietoja kypsyysnäytteestä: http://kielikeskus.aalto.fi/fi/opetus/tutkintoon_kuuluvat_kieli-ja_viestintaopinnot/kypsyysnayte/

Kypsyysnäyte

Kandidaatintyöstä kirjoitetaan kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyön alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen suoritettuaan opiskelija on samalla osoittanut omaavansa suullisen ja kirjallisen kielitaidon, joka on vaatimuksena julkishallinnollisissa työtehtävissä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatintyön ohjaajan tai vastuuopettajan antamasta aiheesta valvotussa kirjoitustilaisuudessa. Kypsyysnäytteen kielen tarkastaa kielikeskuksen suomen tai ruotsin opettaja ja sisällön työn ohjaaja.

Lisätietoja koulusivistyskielen määrittämisestä ja kypsyysnäytteestä Kielikeskuksen -sivuilta http://kielikeskus.aalto.fi/fi/opetus/.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla