Opintojen suunnittelu, ohjaus ja yhteystiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Mikä HOPS?

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen suunnittelun työkalu. HOPSissa laaditaan suunnitelma tutkinnolle ja siihen sisältyville opinnoille sekä suunnitellaan opintojen suoritusaikataulua. HOPSiin kuuluu myös omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja opiskelutaitojen pohdinta. HOPSissa myös vahvistetaan opiskelijan henkilökohtaiset valinnat esimerkiksi sivuaineen ja vapaasti valittavien osalta.

Kuinka HOPS tehdään?

Kandidaattivaiheen opiskelijat tekevät ensimmäisen HOPSinsa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ohjatusti Johdatus opiskeluun -kurssin yhteydessä. HOPSista keskustellaan oman opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisessa tapaamisessa ja HOPSin sisältö hyväksytään Johdatus opiskeluun -kurssin käytäntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen opiskelija päivittää HOPSiaan tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran lukuvuodessa, kun käydään henkilökohtaiset keskustelut oman opettajatuutorin kanssa. Tuutorista voi esimerkiksi olla apua pohdittaessa, mikä olisi sopiva sivuaine tutkintoon tai mitä vapaasti valittavia kursseja olisi hyvä valita.

HOPS tehdään WebOodin HOPS-työkalulla. Pääaineet ovat luoneet WebOodiin tutkintorakenteet, joiden pohjalta ja ohjeiden mukaan HOPS tehdään. Tarkoitus on, että HOPS laaditaan opinto-opasta apuna käyttäen, koska oppaasta löytyvät tutkinnon ja eri kokonaisuuksien tarkemmat ohjeet ja suositukset eri pääaineiden opiskelijoille.

Perusopinnot ja pääaine tehdään aina sen vuoden opinto-oppaan (opetussuunnitelma) mukaisesti, jolloin opiskelija aloittaa opintonsa. Sivuaineopintojen sisältö valitaan sen vuoden mukaan, jolloin opiskelija alkaa sivuainetta suorittaa.

HOPSin vahvistaminen

Tutkinnon sisältö ja siihen kuuluvat kokonaisuudet, kuten sivuaine, hyväksytään virallisesti opiskelijan pääaineen opinto- ja opiskelijapalveluissa. Kun opiskelijan HOPS on valmis ja siitä on keskusteltu tuutorin kanssa, HOPS lähetetään WebOodin kautta hyväksyttäväksi opiskelijan oman pääaineen opinto- ja opiskelijapalveluihin (kts. tarkemmat ohjeet lopusta). Kun HOPS on hyväksytty, opiskelija voi olla varma, että kandidaatin tutkinnon valinnat ovat oikeita ja tutkinnon voi suorittaa valituilla kursseilla ja kokonaisuuksilla.

Opiskelijan odotetaan opiskelevan hyväksytyn HOPSin mukaisesti, kunnes hän tarvittaessa vahvistaa uuden HOPSin, joka kumoaa aiemmin vahvistetun HOPSin. Mikäli opiskelijan HOPS-päivitykset ovat opinto-oppaan mukaisia esim. valitaankin jokin toinen pääaineen valinnainen kurssi kuin mitä alun perin suunniteltiin, tai vapaasti valittavien sisältö muuttuu, HOPSia ei tarvitse uudestaan hyväksyttää. Opiskelijan kannattaa kuitenkin ylläpitää HOPSia jatkuvasti omaan käyttöön. Ajantasaista HOPSia tarvitaan aina, kun opiskelija esimerkiksi hakee vaihto-opiskelemaan, toisen Aallon korkeakoulun tai kotimaisen yliopiston kursseille sisäisen liikkuvuuden tai JOO-haussa tai kun opiskelija haluaa sisällyttää muualla suorittamiaan kursseja tutkintoon.

Lisätietoja ja ohjeita

Yleisiin kysymyksiin HOPSista saa lisätietoa tietotekniikan opinto- ja opiskelijapalveluista. Omista kurssivalinnoistaan voi keskustella oman opettajatuutorin kanssa.

HOPSit lähetetään hyväksyttäväksi, joko opintosihteeri Paula Nymanille tai suunnittelija Elsa Kivi-Koskiselle (1.8.2013–31.7.2014 Juuli Kenkkilä). Yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Yhteystiedot

OodiHOPS löytyy WebOodista > Omat opinnot > HOPS.

OodiHOPSin tekniset ohjeet löytyvät osoitteesta https://wiki.aalto.fi/download/attachments/58932515/hops_ohje.pdf

Ohjaus ja opintoneuvonta

Aalto-yliopiston opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta ja opintoneuvontaa koko opiskelunsa ajan. Tuen hyödyntäminen on tärkeää erityisesti opintojen alkumetreillä, jotta opiskelun liikkeellelähtö olisi mahdollisimman joustavaa ja tavoitteellinen opiskeluaika on mahdollista saavuttaa.

Opintoneuvonnan tavoitteena on oppimisen ja opintojen etenemisen tukeminen. Lähtökohtana on opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu opintojensa etenemisestä. Useimmat opiskeluun liittyvät käytännön ongelmat voi selvittää itse tutustumalla opinto-oppaaseen, Noppaan ja Intoon. Opintoasioista tiedotetaan myös opiskelijoille lähetettävissä uutiskirjeissä.

Tärkeimmät opintoneuvonnan ja -ohjauksen tahot ovat opinto-opas, pääaineen opintopalvelut, opettajatuutori ja opetushenkilökunta. Ainevalintoja koskevaa ohjausta saa vuosittain järjestettävissä pää- ja sivuaineinfoissa. Kurssikohtaista neuvontaa antaa kyseisen kurssin opettaja.

Tietotekniikan opintopalvelut

Postiosoite: PL 15400, 00076 AALTO

Käyntiosoite: Konemiehentie 2, 02150 Espoo (Tietotekniikan talo, 2. krs)

Sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteystiedot: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Yhteystiedot

Opintoneuvontaan ja -ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä pääaineen opintopalveluiden (ent. kanslia) puoleen. Kun sinulla on kysyttävää esim. tutkintorakenteesta, henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, harjoittelusta, valmistumisesta tai kaipaat yleisesti apua opintoihin liittyvistä asioista, ota yhteyttä opintopalveluihin.

Opintoneuvoja

Opintoneuvoja auttaa erilaisissa käytännön opiskeluasioissa ja yksinkertaisissa opintoihin liittyvissä pulmatilanteissa. Kun et tiedä, missä luentosali sijaitsee tai miten hakea Kauppakorkeakoulun kursseille, ota yhteyttä opintoneuvojaan. Opintoneuvoja osaa myös ohjata sinut eteenpäin, mikäli ei itse tiedä vastausta kysymykseesi. Opintoneuvoja auttaa tarvittaessa myös HOPSin laatimisessa.

Opintosihteeri

Opintosihteeri vastaa HOPSin vahvistamisesta, harjoitteluasioista sekä valmistumista ja opinnäytetöitä koskevien hakemusten vastaanotosta ja käsittelystä sekä opintojen ryhmittelystä opintorekisterissä. Opintosihteeriltä saa myös virallisen opintorekisteriotteen ja läsnäolotodistuksen.

Suunnittelija

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. opetussuunnitelman valmistelun koordinointi, opinto-oppaiden toimittaminen, opiskelijavalintaan liittyviä tehtäviä, opintopalveluiden esimiestehtävät sekä opintoasioista tiedottaminen. Lisäksi suunnittelija neuvoo muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelija on myös käytettävissä haastaviin opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Opettajatuutorointi

Opiskelijat jaetaan ensimmäisenä opiskeluvuotenaan tuutoriryhmiin ja jokaiselle ryhmälle nimetään opettajatuutori. Opettajatuutoroinnin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija ainakin yhteen tutkijaan tai opettajaan, jonka puoleen on helppo kääntyä, kun kaipaa näkemyksiä ja keskustelua omista opinnoistaan ja valinnoistaan. Opettajatuutori antaa opiskelijalle arvokasta kokemusta ja tietoa pääaineen opinnoissa kertyneestä osaamisesta ja tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi tuutori ohjaa ja opastaa opiskelijaa tavoitteelliseen opiskeluun ja seuraa opintojen etenemistä siten, että mahdollisten ongelmien syntyessä niihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana tuutoriryhmät kokoontuvat kolme-neljä kertaa. Jokaisella opiskelijalla on ryhmätapaamisten lisäksi myös henkilökohtainen tuutoritapaaminen, johon opettajatuutori kutsuu opiskelijan. Henkilökohtaisissa tapaamisissa opiskelijalla on mahdollisuus keskustella tarkemmin omista opinnoistaan ja valinnoistaan sekä mahdollisista opinnoissa eteen tulleista ongelmista. Tuutoriopettajan kanssa on hyvä käydä läpi myös henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aktiivinen osallistuminen tuutoritapaamisiin ensimmäisen lukuvuoden aikana on pakollinen osa Johdatus opiskeluun -kurssia. Tavoitteena on, että tuutorointi jatkuisi ainakin henkilökohtaisten tapaamisten muodossa koko kolmevuotisen kandidaatin tutkinnon läpi.

Tietotekniikan professorit ja muut opettajat

Pääaineen professorit ja kurssien vastuuopettajat neuvovat opintojen sisältöön ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä etenkin silloin, kun kaipaat näkemyksiä ja keskustelua. Allekirjoituksen saamiseksi lomakkeeseen ei yleensä tarvitse jonottaa vastaanotolle, vaan sen voi hoitaa opintopalvelujen tai laitoksen sihteerin kautta. Sen sijaan isompien kysymysten äärellä, kuten opintojen suuntaa valitessa tai opiskelun kriisitilanteissa, voi keskustelu opetushenkilökunnan kanssa selkeyttää ajatuksia. Opettajat ovat yhtä moninaisia kuin opiskelijatkin, joten heiltä saat monenlaisia ajatuksia oman harkintasi tueksi. Opettajiin saa yhteyden eri tavoin: luentotauolla, oveen koputtamalla, sähköpostitse tai puhelimitse ajan varaamalla jne.; jos yksi keino ei toimi tai yksi henkilö ei vastaa, kannattaa kokeilla toista. Pääaineen vastuuprofessorin puheilla voi myös käydä niin omiin opintoihin kuin opetuksen järjestelyihin liittyvissä asioissa. Kandidaatin opintojen loppuvaiheessa on suositeltavaa jututtaa mahdollisten DI-pääaineiden professoreita.

Tietokillan isohenkilötoiminta ja phuksiryhmät

Uusien opiskelijoiden suositellaan myös osallistuvan ylioppilaskunnan (AYY) ja killan (Tietokilta ry) järjestämään pienryhmäohjaukseen. Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat korkeakouluun, opiskeluympäristöön sekä omaan koulutusohjelmaan. Lisäksi toiminnan tavoitteena on auttaa opiskelutovereista muodostuvan viiteryhmän kehittymistä ja edellytysten luomista tasapainoisten ihmissuhteiden kehittymiselle aidossa teekkarihengessä. Pienryhmien toimintaa ohjaa tehtävään perehdytetty opiskelija, ns. isohenkilö.

Opintopsykologi

Opintopsykologi ohjaa ja tukee opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon, tavoitteiden asetteluun sekä jaksamiseen liittyvissä ongelmissa. Opintopsykologin ohjaukseen voi varata ajan sähköpostilla osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Sähköpostitse aikaa varatessa sähköpostiin tulee liittää oma puhelinnumero ensimmäistä käyntikertaa edeltävää kartoituskeskustelua varten. Opintopsykologin palvelut ovat Aalto-yliopiston opiskelijoille maksuttomia. Opintopsykologit palvelevat opiskelijoita Innopoli 2:ssa (Tekniikantie 14, Espoo). Tarkemmat tiedot mm. vastaanottoajoista ja -paikasta löytyvät osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fiopintopsykologi/

Muu neuvonta ja ohjaus

Yllämainittujen lisäksi opiskelijoille tarjotaan myös ohjausta ja neuvontaa erilaisissa opintososiaalisissa ja jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä ura- ja rekrytointipalveluja. Tiedot eri palveluista opiskelijoille on koottu korkeakoulun into-portaaliin osoitteeseen https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Palvelut+opiskelijalle

Login Form

Powered by jms multisite for joomla