Kansainvälinen opiskelu

Aalto-yliopistossa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseen. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat.  Paitsi akateemista hyötyä, ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkoston ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta oppimasi tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kehittää globaalia pätevyyttään ja kansainvälistyä monin eri tavoin:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

Opiskeleminen ulkomailla tukee opiskelijan akateemisia opintoja Suomessa.  Aalto-yliopiston yleiset ulkomailla opiskelulle asetetut tavoitteet voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin (Lähde: M. Steinberg in Bolen et al., 2007):

 • henkilökohtainen kasvu, myös akateemisella ja eettisellä tasolla
 • kulttuurienvälisen ja kansainvälisen kompetenssin kehittäminen
 • parempi valmius niin kotimaassa kuin ulkomailla tapahtuvaa uraa ajatellen sekä
 • sujuva käytännön vieraan kielen taito.

Ulkomailla opiskelun tavoitteita ohjataan opiskelijoille järjestettävien lähtö- ja paluuorientaatioiden avulla.

Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Aalto-yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla erilaisissa vaihto-ohjelmissa. Vaihto-opiskelupaikan ulkomailla voi järjestää myös itse (nk. free mover -vaihto). Vaihto-opiskelijaksi voi lähteä sekä kandidaatti- että DI-opintojen aikana joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi.

Aalto-yliopiston tekniikan alan opiskelijavaihto-ohjelmat:

 • NORDTEK/Nordplus – Pohjoismaat
 • Erasmus-ohjelma – Eurooppa
 • GE4 -verkosto - Aasia, Pohjois- ja Latinalainen Amerikka
 • Magalhães-verkosto – Latinalainen Amerikka
 • Perustieteiden korkeakoulun omat kahdenväliset yhteistyökohteet kaukomailla sekä kaksivuotisen UFISA- User Centered Design for Innovative Services and Applications –ohjelman kohteet Afrikassa (Etelä-Afrikka, Botswana, Namibia)
 • Tekniikan alojen yhteiset kahdenväliset yhteistyökohteet - Aasia, Australia, Pohjois- ja Latinalainen Amerikka

Vaihto-opiskeluohjelmien ja -verkostojen lisäksi on olemassa myös muita kansainvälisiä yhteistyöverkostoja, joista voi olla hyötyä vaihto-opiskelua suunnittelevalle. Tällaisia yhteistyöverkostoja, joihin Aalto-yliopiston tekniikan alat kuuluvat, ovat muun muassa Nordic Five Tech (N5T) ja Cluster. Yhteistyöverkostojen hyöty vaihto-opiskelijalle on se, että verkoston parissa saatetaan esimerkiksi jakaa ylimääräisiä apurahoja tai järjestää vaihto-opiskelijoille omia tapahtumia.

Hakuajat ja kohteet

Vaihtoon haetaan yleensä jo edellisen lukuvuoden aikana syksyllä tai keväällä, kaukokohteisiin yleensä n. vuosi ennen aiottua vaihto-opiskeluaikaa. Tarkista kohdekohtaiset hakuajat, hakuehdot ja kohdekohtaiset kielitaitovaatimukset aina Into-sivuilta alkaen kohdasta https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Hakuajat+ja+hakuohjeet.

Perustieteiden korkeakoululla on lähes 60 vaihto-opiskelun yhteistyöyliopistoa yhteensä 22 maassa. Jokaisen yhteistyöyliopistoon on tarjolla 1–5 vaihtopaikkaa per vuosi. Opiskelemaan voi lähteä yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi yliopistosta riippuen. Myös muiden tekniikan alojen vaihtopaikkoja voi hakea, tällöin suunniteltavien opintojen on vastattava ko. sopimuksen alaa. Lisätietoja https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Erasmus-kohteet

Lisätietoa Pohjoismaiden kohteista, tekniikan alan kahdenvälisistä vaihtokohteista, GE4-, Magalhães-verkostoista https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Vaihtokohteet

Perustieteiden korkeakoululla on lisäksi oma vaihtosopimus seuraavien kaukokohteiden kanssa:

Maa Yliopisto Sopimusala

Brasilia

Universidade de São Paulo (USP)

Teknillinen fysiikka ja matematiikka, tietotekniikka, tuotantotalous

Intia

Birla Institute of Technology and Science (BITS)

Tietotekniikka

Japani

Kyoto University of Technology

Tuotantotalous

Kiina

Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT)

Tietotekniikka

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Tuotantotalous

Tongji University, Shanghai

Tietotekniikka

Meksiko

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Teknillinen fysiikka ja matematiikka, tietotekniikka, tuotantotalous

Taiwan

National Taiwan University of Science and Technology, Taipei

Teknillinen fysiikka ja matematiikka, tietotekniikka, tuotantotalous

Ulkomaisten korkeakouluopintojen hyväksilukeminen tutkintoon

Kaikkien vaihto-opiskelemaan lähtevien opiskelijoiden tulee tehdä ulkomailla suoritettavista opinnoista opintosuunnitelma, missä listataan vaihdossa suoritettavat kurssit ja mietitään niiden sijoittamista tutkintoon. Etukäteen laadittavan opintosuunnitelman tavoitteena on varmistaa, että ulkomailla suoritetut opinnot on mahdollista sisällyttää Aalto-yliopistossa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon ja ettei vaihto-opiskelu pidentäisi opintoaikaa.

Ulkomaisessa yliopistossa suoritettavat opinnot voi kandidaatin tutkinnossa parhaiten sisällyttää sivuaineen (20–25 op) tai vapaasti valittaviin (25–30 op) opintoihin. Käytännössä vaihtoaika näin ollen ajoittuisi 3. opintovuodelle, mahdollisesti myös jo 2. vuoden lopulle. Vaihto-opintojakson sijoittamisen ja siten Aallossa suoritettavaksi jäävien kurssien aikataulusuunnittelussa kannattaa jo hyvissä ajoin pyrkiä huomioimaan, etteivät projektikurssi ja kandiseminaari ajoittuisi samalle lukukaudelle, sillä molemmat ovat melko suuria kokonaisuuksia.

Vaihto-opintoja ei Perustieteiden korkeakoulussa suositella sisällytettäväksi kandiohjelman pääaineen kurssivalikoimaan vaan tarkoituksena on suorittaa sekä perusopinnot että pääaineopinnot Aalto-yliopistossa.

Yleensä opiskelijan kannattaa valita ulkomaisesta yliopistosta opintokokonaisuus, jonka opetus on siellä erityisen korkeatasoista tai jota Aalto-yliopistossa ei ole tarjolla. Ole riittävän ajoissa yhteydessä sekä pääaineopintojen suunnittelijaan että vaihto-opintosuunnitelman hyväksyvään professoriin. Varmista oman pääaineohjelmasi ohjeet vaihto-opintojen sijoittamisesta tutkintoon ohjelmien Into-sivuilta: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Vaihto-opintojen+suunnittelu

Kesäkurssit ja -koulut ulkomailla

Eri puolilla maailmaa järjestetään kesän mittaan eripituisia kesäkursseja ja -kouluja eri aiheista. Perustieteiden korkeakoulu voi myöntää vaihtopartneriyliopistojen kesäkurssille tai -kouluun matka-apurahaa. Kansainvälisistä kesäkursseista ja -kouluista ja niihin jaettavista apurahoista tiedotetaan vaihto-opiskelusivustolla Intossa.

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelu ulkomailla on vaihto-opiskelun lisäksi hyvä keino kansainvälistyä ja verkostoitua työelämän tarpeita varten. Harjoittelun kautta on mahdollista päästä perehtymään kohdemaan kulttuuriin usein kokonaisvaltaisemmin kuin vaihto-opiskellessa; harjoittelu onkin mainio tapa syventää kansainvälistä kokemustasi vaihdon jälkeen. Voit lähteä ulkomaille harjoitteluun eri ohjelmien kautta tai omatoimisesti. Aalto-yliopisto tukee tekniikan alan perustutkinto-opiskelijoiden ulkomaan harjoittelua myöntämällä harjoittelu-, matka-, ja Erasmus-apurahoja sekä harjoitteluohjelman kautta hankittuun harjoittelupaikkaan että itsenäisesti hankittuun harjoittelupaikkaan. 

Perustieteiden korkeakoulun Aalto Science Institute (AScI) tarjoaa perustieteiden korkeakoulun opiskelijoille korkean profiilin kansainvälisiä harjoittelupaikkoja eri puolille maailmaa sekä apurahan harjoittelua varten. AScI-harjoittelu kestää 3-4kk ja vaikka harjoittelun ajankohdasta voi toisinaan sopia erikseen, niin pääsääntöisesti harjoittelu tapahtuu kesäkuukausina. Lisätietoa AScIn omilta www-sivuilta http://asci.aalto.fi/en/internships/.

Lisätietoja kansainvälisestä harjoittelusta löytyy Ura- ja rekrytoinitpalveluiden sivuilta Intosta https://into.aalto.fi/display/ficareer/ 

 

Kansainvälisty Aalto-yliopistossa

Mikäli ulkomaille lähteminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista, kansainvälistyä voi myös Aalto-yliopistossa.

Ulkomaisten yliopistojen kursseja voi osittain suorittaa myös Aalto-yliopistosta käsin verkko-opintoina. Myös vieraiden kielten opiskeluun on Aalto-yliopistossa, avoimissa ja kesäyliopistoissa hyvät mahdollisuudet.

Lisäksi opiskelija voi toimia Perustieteiden korkeakoulun ulkomaalaisten opiskelijoiden kv-ISOna, joka auttaa opiskelijaa käytännön asioissa ja Suomeen sekä Aalto-yliopistoon sopeutumisessa. Kansainvälistyä voi myös toimimalla killoissa ja ylioppilaskunnan kansainvälisissä yhdistyksissä; yksi parhaimpia väyliä tutustua Aalto-yliopiston ulkomaisiin opiskelijoihin on myös ylioppilaskunnan eri kansainvälisten jaostojen kautta. 

Ulkomailla opiskelun kustannukset ja rahoitus

Ulkomailla opiskelu ei välttämättä tule kalliimmaksi kuin saman ajan viettäminen Suomessa. Joissakin kohteissa eläminen on jopa halvempaa kuin Suomessa. Vaihto-opiskelun kustannukset vaihtelevat paljon kohdemaasta ja yliopistosta riippuen. Tavallisten asumis- ja elinkustannusten lisäksi kustannuksia aiheuttavat lähinnä vaihdon valmistelukulut, matkakulut, vakuutukset, oppimateriaali, mahdolliset lukukausimaksut sekä matkat.

Ulkomaan opintojen rahoitus hankitaan tavallisesti useasta eri lähteestä. Tärkeimpiä rahoitusmahdollisuuksia ovat opintotuki, Aalto-yliopiston apurahat sekä erilaisten säätiöiden, järjestöjen ja rahastojen myöntämät apurahat. Tarkempia tietoja Aalto-yliopiston apurahoista ja muista rahoitusmahdollisuuksista löytyy Perustieteiden korkeakoulun vaihto-opiskelusivustolta Intosta: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Hakuehdot+ja+Aallon+apurahat  

Pohdittavaksi kandidaatin tutkinnon jälkeen

Kansainväliset yhteistyöohjelmat

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen DI-vaiheessa voi tavallisen vaihto-opiskelun lisäksi opiskella ulkomailla etukäteen suunniteltuja opintopaketteja erilaisten kansainvälisten pääaine- ja yhteistyöohjelmien puitteissa. Kansainvälisissä pääaineohjelmissa joko koko pääaine tai osa siitä opiskellaan ulkomailla. Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat ovat yliopistojen kansainvälisiä yhteistyöohjelmia, joissa opiskelija suorittaa DI-tason opintoja kahdessa yliopistossa ja saa myös tutkintotodistuksen molemmista. Nämä vaihtoehdot kannattaa pitää mielessä kandidaatin opintojen lähestyessä loppuaan.

Diplomityö ulkomailla

DI-tutkinnon loppuvaiheessa myös diplomityön voi tehdä ulkomailla. Diplomityön voi tehdä yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tai esimerkiksi yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa. Diplomityön tekemiseen ulkomailla voi saada Aalto-yliopiston apurahaa, joko omasta korkeakoulusta tai Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalveluista. Lisäohjeita diplomityön tekemiseen ulkomailla löytyy korkeakoulun vaihto-opiskelusivustolla Intossa https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3775017 .

 

Tärkeitä yhteystietoja ja tietolähteitä

Kansainvälistymisjakson suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Seuraavat tahot ja henkilöt auttavat mielellään kysymystesi kanssa:

Vaihto-opiskelu ja vaihdon apurahat, kesäkurssit  

Opinto- ja opiskelijapalvelut:

suunnittelija Mari Dagnall (vastaanottoaikoina)

opintokoordinaattori Jaakko Kölhi

Yhteystiedot https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Yhteystiedot

Kansainvälisiin opintoihin liittyvät opintojen sisältökysymykset

oman koulutusohjelman suunnittelija ja opintosihteeri sekä (oman pää- tai sivuaineen) opettajat ja professorit

Harjoittelu ulkomailla ja harjoittelun apurahat

Ura- ja rekrytointipalvelut, harjoittelun kv-suunnittelija
Linda Wuoristo-Dahlkvist

Yhteystiedot https://into.aalto.fi/display/ficareerweb/Yhteystiedot

 

Muista myös:

 • Tuutoriopettajat (heillä on usein kansainvälisiä suhteita ja he tietävät, missä päin maailmaa löytyy heidän tutkimusalansa parhaimmat yliopistot)
 • Kansainvälisten opintojen infopiste perustieteiden korkeakoulun opiskelijoille (T-talo, 2. krs hissin vieressä)
 • Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisten opintojen ilmoitustaulu (T-talo, 2. krs Opinto- ja opiskelijapalveluiden huoneiden vieressä)
 • Facebook: Aalto University students go abroad https://www.facebook.com/pages/Aalto-University-students-go-abroad/162731147172647?ref=hl
 • AYY:n yhdistykset ( mm. BEST, ESN, Aiesec, AEGEE-Helsinki) http://ayy.fi/jasenille/vapaaehtoistoiminta/kansainvalisyytta/
 • Maakohtaista tietoa, esim. Suomen Fulbright Center (opiskelu Pohjois-Amerikassa), British Council (opiskelu Iso-Britanniassa), Campus France (opiskelu Ranskassa), DAAD (opiskelu Saksassa)

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla