Opinnot muissa yliopistoissa ja Aallon korkeakouluissa

Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus

Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea määräaikaista opinto-oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi Aalto-yliopistoon, jotta hän voi suorittaa sisäisen liikkuvuuden opintoja. Tekniikan alan korkeakoulujen välillä liikkuvuus on pääsääntöisesti vapaata, ja opintoihin ei tarvitse hakea sisäisen liikkuvuuden haun kautta. Yksittäisissä ohjelmissa ja kursseissa saattaa olla osallistumisrajoituksia.

Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa noudatetaan yksittäisille kursseille neljä kertaa vuodessa olevia hakuaikoja.

  • 1.5.–15.5. haku I-V periodin kursseille (seuraava lukuvuosi)
  • 15.9.–30.9. haku II-V periodin kursseille
  • 15.11.–30.11 haku III-V periodin kursseille
  • 1.2.–15.2. haku IV ja V periodin kursseille.

Sivuainehaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, 1.5.–15.5. ja 15.9.–30.9. Joidenkin sivuainekokonaisuuksien hakuajat saattavat poiketa näistä hakuajoista.

Haettavien opintojen tulee sisältyä opiskelijan tutkintoon ja olla osa opiskelijan hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Opintojen tulee soveltua opiskelijan tutkintoon ja opiskelijan oman korkeakoulun tulee hyväksyä opinnot, jotta opiskelijalle voidaan myöntää opinto-oikeus. Sisäisen liikkuvuuden haussa noudatettavat periaatteet ja korkeakoulujen tarjonta ovat Intossa https://into.aalto.fi/display/fimobility/. Haku tapahtuu JOOPAS-järjestelmässä verkostohakuna https://haku.joopas.fi.

Aalto-kurssit

Aalto-kurssi on yhden tai useamman Aalto-yliopiston korkeakoulun yhteistyössä järjestämä kurssi, joka on avoin kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu pääsääntöisesti WebOodilla. Ajantasainen tieto tarjolla olevista Aalto-kursseista löytyy Intosta  https://into.aalto.fi/display/fimobility/

Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää Aalto-kurssin tutkintoonsa, tulee hänen ottaa yhteys omaan koulutusohjelmaansa ja selvittää kyseisen korkeakoulun prosessien mukaisesti soveltuuko kyseinen kurssi osaksi opiskelijan tutkintoa.

Joustava opinto-oikeus JOO

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa (kotiyliopisto), voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa (kohdeyliopisto).

Jotta opiskelija voisi hakea joustavaa opinto-oikeutta kohdeyliopistosta, hänen tulee saada hakemukseensa puolto kotiyliopistosta. Puoltaessaan hakemusta opiskelijan kotiyliopisto sitoutuu maksamaan opinto-oikeuksista ja suoritetuista opinnoista JOO-sopimuksessa määritellyn korvauksen kohdeyliopistolle. Opiskelijalle JOO-opinnot ovat maksuttomia.

Aalto-yliopisto noudattaa lähtevien opiskelijoiden osalta jatkuvaa hakua, saapuvien opiskelijoiden osalta noudatetaan kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. Muiden yliopistojen käytännöt vaihtelevat, joten ennen hakemista kannattaa tarkistaa noudattaako kohdeyliopisto jatkuvaa hakua vai hakuaikoja. Lisätietoa puollon hakemisesta ja sen saamisen edellytyksistä, hakuajoista sekä muista JOO-opintoihin liittyvistä asioista on joustavan opinto-oikeuden Joopas-verkkopalvelussa http://www.joopas.fi/ > Mitä on JOO-opiskelu? > Ohjeet yliopistoittain sekä Intossa https://into.aalto.fi/display/fimobility/.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Suomessa korkeakouluissa vakiintuneet alakäsitteet ovat korvaaminen ja sisällyttäminen (OPM 2007:4).

Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen tai muun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan tutkintovaatimusten mukaisia.

Korvaaminen tarkoittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla tai muulla osaamisella. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että muut opinnot tai osaaminen ovat samantasoisia kuin korvattavat opinnot. Tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintoja korvattaessa edellytetään, että muualla suoritetut opinnot tai muu osaaminen vastaa laajuudeltaan korvattavia opintoja.

Opinnäytteitä ei voi hyväksilukea. 

Opintohyvityksiin liittyvissä asioissa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä oman pääaineensa opintopalveluihin. Lisätietoja https://into.aalto.fi/display/fimastersci/ > Opintojen ja opiskelun säännöstö > Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta ja Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Perustieteiden korkeakoulussa sekä ohjelman Into-sivut https://into.aalto.fi/display/fikandsci/

Hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua päätöksen tehneeltä taholta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (yliopistolaki 82 § 4 momentti, OOS 37 § ja 44 §).

Login Form

Powered by jms multisite for joomla