Opintoihin liittyvät käytännöt

Opintoja ja opiskelua koskeva säännöstö

Tutkintojen rakenteesta ja niihin kuuluvista kokonaisuuksista sekä tutkintojen suorittamisesta määrätään Aalto-yliopiston yleisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä, Perustieteiden korkeakoulun tutkintosäännössä sekä näistä johdetuissa tarkemmissa ohjeissa.

Opintoja ja opiskelua koskevat säännöt, päätökset ja ohjeet on koottu Into-portaaliin tarkoituksena turvata yliopiston opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva.

Aalto-yliopiston kaikkia opiskelijoita koskeva opintojen ja opiskelun säännöstö sisältäen mm. yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt (OOP), opiskelua koskevat eettiset säännöt sekä yleiset opintojen hyväksilukemisohjeet löytyy Into-portaalin osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimastersci/ > Opintojen ja opiskelun säännöstö.

 

Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suorittamisajat

Yliopistolaissa (558/2009, edellisen yliopistolain muutos (556/2005)) on säädetty tutkintojen tavoitteellisista suorittamisajoista ja tutkintojen suorittamisen enimmäisajoista. Opintojen alkamisajaksi katsotaan ajankohta, jolloin opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikan ko. yliopistossa. Lainmuutos koskee 1.8.2005 tai sen jälkeen opiskeluoikeuden saaneita opiskelijoita. Lainmuutos koskee myös sellaisia ennen 1.8.2005 opiskelunsa jossain koulutusohjelmassa aloittaneita opiskelijoita, jotka ovat tulleet valintakokeiden kautta valituiksi uuteen koulutusohjelmaan vuoden 2005 tai myöhemmissä opiskelijavalinnoissa.

Tutkintojen tavoitteellinen suorittamisaika on aika, jossa opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinto päätoimisesti opiskellen. Tekniikan kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta ja diplomi-insinöörin tutkinnon kaksi vuotta. Diplomi-insinööriksi valmistumisen tavoiteaika on siis yhteensä viisi vuotta (3+2).

Opiskelijalla on oikeus suorittaa diplomi-insinöörin tutkinto enintään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Tuohon tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta ja äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä johtuvia ns. lakisääteisiä poissaoloja. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu, kun opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu myös niinä lukukausina, kun opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisen.

Lakisääteinen poissaolo, jota ei lasketa tutkinnon suorittamisaikaan, voidaan huomioida vain, jos opiskelija toimittaa siitä todistuksen. Opiskelijan ei tarvitse toimittaa todistusta, jos hän pystyy suorittamaan tutkintonsa sallitussa suorittamisajassa ilman, että tässä tarkoitettu lakisääteinen poissaolo huomioidaan. Todistuksen lakisääteisestä poissaolosta voi toimittaa koulutusohjelman opintopalveluihin tai korkeakoulun OOP-palvelupisteeseen (Opinto- ja opiskelijapalvelut) kun opintoaika on päättymässä eikä opiskelija tule valmistumaan sen kuluessa.

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut tutkintoaan sallitussa enimmäisajassa ja hän haluaa saattaa opintonsa loppuun, hänen tulee hakea korkeakoululta lisäaikaa. Opiskelijan tulee tällöin toimittaa korkeakoulun opintopalveluun lisäaikaa koskeva hakemus, johon tulee liittää tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen valmistumissuunnitelma tutkinnon loppuunsaattamiseksi. Valmistumissuunnitelmassa tulee käydä ilmi vahvistetun opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti, mitkä tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja mitkä puuttuvat, sekä aikataulutus (vuosi ja periodi), koska puuttuvat opinnot on tarkoitus suorittaa.

Lisäaikaa tulisi tarvittaessa hakea hyvissä ajoin ennen kuin opiskeluoikeus päättyy. Lisäaikaa voidaan myöntää, jos opiskelijalla on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Huomioon otetaan voimassaolevien suoritusten määrä ja puuttuvien opintosuoritusten määrä ja laajuus suhteessa tavoitteelliseen suorittamisaikaan sekä mahdollisesti aiemmin myönnetty lisäaika. Lisäaikahakemusta käsiteltäessä otetaan huomioon myös mm. opiskelijan sairauden tai vaikean elämäntilanteen, opiskeluaikaisen yhteiskunnallisen osallistumisen, kansainvälisen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistumisen sekä systemaattiseen huippu-urheiluun valmentautumisen vaikutus opiskeluun.

Lisäaika myönnetään lukukausina. Kerrallaan lisäaikaa voidaan myöntää 1-4 lukukautta. Päätöksen lisäajasta tekee korkeakoulun dekaani. Myös jo päättynyt opiskeluoikeus voidaan hakemuksesta palauttaa. Tällöin hakemukseen tulee liittää selvitys siitä, miksi lisäaikaa ei ole haettu opiskeluoikeuden ollessa voimassa.

Opiskeluoikeuden menetystä koskevaan päätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti päätöksessä mainitulta taholta 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksestä tiedon (yliopistolaki 82 § 2 momentti, OOS 14 § ja 44 §). Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

 

Kurssit ja tentit

Kurssien mitoitus

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (op) eli yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssit pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet (learning outcomes) määrittelevät, mitä tietoja, taitoja ja asenteita opiskelijan odotetaan hallitsevan kurssin jälkeen. Osaamistavoitteiden tulee olla opiskelijoiden saavutettavissa ja niiden toteutumista on kyettävä arvioimaan.  Jokaiselle kurssille on laadittu osaamistavoitteet, jotka löytyvät Nopasta kurssin kotisivulta. Osaamistavoitteet on laadittu sitten, että ne kuvaavat tasoa, jolla kurssin saa suoritettua hyvin tiedoin (arvosana 3).

Kurssille ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava kurssille ennen sen alkua. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa (https://oodi.aalto.fi/a/). Kurssien ilmoittautumisaika alkaa pääsääntöisesti neljä viikkoa ennen kurssin alkua. Koska ilmoittautumiskäytännöt saattavat vaihdella kursseittain, ne on syytä varmistaa hyvissä ajoin WebOodista.

Kurssin osittainen muuttuminen tai lakkauttaminen

Kurssille ilmoittautunut opiskelija saa suorittaa kurssin ilmoittautumishetkellä voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan vuoden ajan kurssin tai sen osan päättymisestä. Jos tutkintovaatimukset ovat koehetkeen mennessä muuttuneet, opiskelijan tulee sopia kokeesta asianomaisen opettajan kanssa. Opetussuunnitelmasta poistuvista kursseista järjestetään tenttejä ainakin seuraavan lukuvuoden ajan. Tarkempia määräyksiä asiasta löytyy tutkintosäännöstä.

Päällekkäiset kurssit

Kahdesta samansisältöisestä kurssista saa vain toisen sisällyttää tutkintoon. Tällaisia kursseja ovat mm. matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan rinnakkaiset kurssiversiot. Osa peruskursseista tarjotaan myös ruotsinkielisinä, jolloin ruotsinkielinen kurssi korvaa suomenkielisen vastaavan kurssin.

Tentit ja välikokeet

Jos kurssin tutkintovaatimuksiin sisältyy kirjallinen tai suullinen koe, sen suoritusmahdollisuus on järjestettävä ainakin kahdesti vuodessa. Tämän lisäksi opettaja voi järjestää suoritusmahdollisuuksia muulloinkin. Laajojen kurssien koesuoritus voi koostua kahdesta tai useammasta osasta.

Tenttikysymykset muulla kuin kurssien opetuskielellä tulee pyytää kurssin vastuuopettajalta erikseen kaksi viikkoa ennen tenttiä.

Tentteihin (WebOodissa ilmoitetut tentit, välitentit ja välikokeet) ilmoittautuminen on pakollista. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään yksi viikko ennen tenttitilaisuutta WebOodin kautta. Ilmoittautumiset tarkistetaan ennen tenttitilaisuuden alkua ja tenttisaliin pääsevät vain ilmoittautuneet. Suurissa tenteissä saliin voidaan ottaa kaikki saapuneet, jolloin ilmoittautuminen kontrolloidaan tentin jälkeen eikä ilmoittautumatta jättäneiden tenttipapereita tarkasteta.

On myös tärkeä muistaa peruuttaa ilmoittautuminen, mikäli ei osallistu kokeeseen. Ilmoittautuminen katsotaan kokeeseen osallistumiseksi, ellei sitä ole peruutettu ennen kokeen alkamista. Kokeessa kolmesti hylätyn opiskelijan on neuvoteltava asianomaisen opettajan kanssa kurssin suorittamisesta.

Tarkemmat tenttikäytännöt löytyvät tenttiohjesäännöstä https://into.aalto.fi/display/fimastersci/ > Opintojen ja opiskelun säännöstö.

Luku- ja tenttijärjestykset

Kursseista laaditaan luku- ja tenttijärjestykset, joista selviää milloin ja missä kurssit ja tentit järjestetään. Ajankohtaiset tiedot löytyvät kurssien kotisivuilta Noppa-portaalista. Kandidaatin tutkinnon opinnoista laaditaan myös pääainekohtaiset mallilukujärjestykset lukuvuosittain. Mallilukujärjestykset löytyvät Intosta kandidaattiohjelman sivulta https://into.aalto.fi/display/fikandsci/

 

Suoritusmerkinnät ja opintorekisteri

Opiskelijoiden suoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin (Oodiin). Suoritukset kirjataan rekisteriin opinto- ja opiskelijapalveluissa.

Kurssisuoritukset arvostelee kurssista vastaava opettaja. Kurssin opettaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista sekä mahdollisuuksien mukaan pääpiirteittäiset arvosteluperusteet toimitetaan Noppaan kuukauden kuluessa kokeen toimittamisesta. Kurssien tulosten julkaisu tulee tapahtua Noppa-portaalissa kurssin tulossivulla.

Opintopalveluiden on huolehdittava siitä, että opintosuorituksen arvostelua koskevat tiedot merkitään viipymättä niiden valmistuttua opintorekisteriin. Arvosana merkitään opintorekisteriin vasta kurssin tultua kokonaan suoritetuksi.

Epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata sähköpostiin WebOodista (https://oodi.aalto.fi/a/). Tämä edellyttää kirjautumista WebOodiin Aalto-käyttäjätunnuksella. Virallisen yliopiston leimalla ja allekirjoituksella varustetun opintosuoritusotteen tai läsnäolotodistuksen saa koulun OOP-pisteestä tai pääaineiden opintopalveluista.

Yhteystietojen muutokset voi tehdä WebOodissa, OOP-palvelupisteessä tai pääaineen opintopalveluissa. Lisäksi osoitteenmuutokset tulee tehdä mm. kirjastoon ja YTHS:ään. Opintotuki saa osoitteenmuutostiedot suoraan väestörekisteristä.

 

Arviointi ja arvosanat

Arviointi

Eniten käytetty oppimisen arviointimenetelmä on tentti. Perinteisen tentin lisäksi käytetään mm. esitenttiä, kotitenttiä, suullista tenttiä, verkkotenttiä, aineistotenttiä ja monivalintatenttiä.  Joistakin kursseista järjestetään välikokeita, jotka jakavat kurssin suorituksen pienempiin osiin.

Oppimisen arvioinnissa voi käyttää myös muita arviointimenetelmiä, esim. portfolio – kehittämiskansiota, luento- tai oppimispäiväkirjaa, vertaisarviointia, itsearviointia, harjoitustyötä ja demotilaisuutta.

Arvosanat

Kurssinarvostelussa käytetään toista seuraavista arvosteluasteikoista: asteikkoa 0-5, jossa 0 on hylätty ja 5 korkein arvosana tai asteikkoa hylätty/hyväksytty.

Kandidaatintyö ja seminaari arvostellaan arvosanoilla kiittäen hyväksytty (kh) ja hyväksytty (hyv) ja toisen kotimaisen kielen koe arvosanoilla hyvät tiedot (ht) ja tyydyttävät tiedot (tt).

Mikäli kurssi koostuu itsenäisistä osasuorituksista, on opiskelijoille viimeistään kurssin alkaessa ilmoitettava osasuoritusten painoarvo koko kurssin arvosanaan.

Aalto-yliopiston yleisten opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen mukaan opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen.

Opintosuorituksen arvostelun oikaisemisesta kerrotaan luvussa ’Opiskelijan oikeusturva opintosuorituksissa ja kurinpito’.

Opiskelijan oikeusturva opintosuorituksissa ja kurinpito

Opintosuorituksiin liittyvät ongelmatilanteet

Opintosuorituksiin liittyvissä ongelmatilanteissa opiskelijan kannattaa ensin neuvotella ao. kurssin opettajan kanssa. Mikäli asiaan ei tällä tavoin löydetä ratkaisua, opiskelijan on syytä ottaa yhteyttä opintojen suunnittelijaan tai korkeakoulun opintoasiain päällikköön.

Opintosuoritus ja opiskelijan tiedonsaantioikeus

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. (Yliopistolaki 44 § 1 mom) Opiskelijalla on oikeus omalla kustannuksellaan saada jäljennös kirjallisista tai muulla tavoin tallennetuista vastauksistaan (Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt OOS 32 §).

Kurssin opintosuoritusten tulokset on tavallisesti ilmoitettava 4 viikon kuluessa tentin pitämisestä tai muun opintosuorituksen jättöpäivästä. Kurssin opintosuoritukset kirjataan pian tulosten ilmoittamisen jälkeen.

Opiskelijan on syytä itse huomauttaa siitä, jos opintosuoritukset kursseista eivät ole tulleet opintorekisteriin ajallaan. Vanhojen kurssimerkintöjen etsiminen jälkeenpäin on hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi on huomattava, että tenttipapereita säilytetään laitoksella rajallinen aika (minimi 6 kk), joten esimerkiksi joulukuussa tehdyn tentin puuttuvaa arvosanaa voi olla myöhäistä tiedustella vasta heinäkuussa.

Ohjeita opiskelijalle, miten toimia, jos kurssin tuloksia ei julkaista määräajan puitteissa löytyy Intosta osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Opintosuoritukset+ja+opintorekisteri

Opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen

Yliopistolain 82 § 4 momentin mukaan muun opintosuorituksensa kuin opinnäytetyön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan päätöksestä tiedon. (OOS 35 § ja 44 §)

Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan menettelyohjeiden mukaan tutkintolautakunta voi aiheelliseksi katsomansa oikaisupyynnön johdosta palauttaa opintosuorituksen takaisin arvostelun suorittaneelle opettajalle uudestaan arvosteltavaksi tai oikaista arvosanan itse.

Vilppi ja sen seuraamukset

Vilppiä opinnoissa on ennen kaikkea tahallinen, epärehellinen teko tai keino, jonka tarkoituksena on antaa väärä kuva omasta tai toisen henkilön osaamisesta (Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely 10.5.2011). Vilpin eri muotoja ovat esimerkiksi tenttivilppi eli lunttaaminen, luvaton toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan esittäminen omana eli plagiointi, autoplagiointi eli omien töiden kierrättäminen uusissa opintosuorituksissa, sepittäminen eli tekaistujen havaintojen tai tulosten esittäminen tiedeyhteisölle, havaintojen vääristely eli alkuperäisten havaintojen tarkoituksellinen muokkaaminen tai esittäminen niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy ja anastaminen eli luottamuksella esitetyn aineiston luvaton esittäminen tai esittäminen omissa nimissään (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002, s. 5, Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely 10.5.2011).

Vilppi tai sen yritys tentissä tai muun opintosuorituksen yhteydessä voi johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen ja kurinpitotoimiin. (OOS 39 § ja 40 § sekä Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt)

Opiskelijan tulee kääntyä opettajan puoleen ajoissa, jos hän on epävarma kurssilla sallituista menettelytavoista.

Lisätietoja vilpistä ja seuraamuksista https://into.aalto.fi/display/fimastersci/ > Opintojen ja opiskelun säännöstö ja http://www.tenk.fi/hyva_tieteellinen_kaytanto/index.html

Kurinpito

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti tai menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yliopiston järjestystä. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa yliopistosta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus. Ennen asian ratkaisemista on kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Kirjallista varoitusta tai erottamista koskevasta päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla (Yliopistolaki 45 §, 45 a § ja 83 §)

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka yliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Rehtori ja opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva sekä harjoittelun ohjaaja voivat tällaisessa tilanteissa toimia yhdessä tai erikseen. Toimenpiteet tulee kirjata. (Yliopistolaki 45 ja 45 a §) 

Opetuksen arviointi ja kehittäminen

Myös opetusta arvioidaan ja sen kautta sitä kehitetään. Tämä tapahtuu opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä. Tärkein menetelmä on opiskelijapalaute, jonka lisäksi käytetään mm. ulkopuolista arviointia, kurssipalauteryhmiä, opintosuorituksia ja opiskelijoiden tai opettajien itsearviointia.

Palaute

Palautteella tarkoitetaan sitä informaatiota, jota opiskelijat saavat opiskelustaan ja opettajat opetuksestaan. Palaute antaa tietoa toiminnan tuloksista ja sen avulla voidaan arvioida, onko asetettuihin tavoitteisin päästy. Palautetta voidaan käyttää sekä opiskelijan että opettajan toiminnan kehittämisen välineenä. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on taito, jonka opettelu on osa opiskelua.

Opiskelijan on hyvä olla tietoinen arvostelun ja palautteen erosta. Opintosuorituksen arvostelu kertoo opiskelijasta muille kun taas palaute on opiskelijan itsearvioinnin työväline ja auttaa kehittämään itsearvioinnin taitoja.

Opiskelijapalaute

Opiskelijapalautetta käytetään opetuksen kehittämisen välineenä. On tärkeää antaa rakentavaa palautetta, jonka avulla opetushenkilökunta saa tietoa kurssin kehittämiskohteista ja siitä, miten opiskelijat ovat kurssin kokeneet. Mitä tarkemmin palautteen antaja pystyy kuvailemaan parannuskohteen ja esittämään miten sitä voitaisi kehittää, sitä paremmin pystytään kohdistamaan resursseja opetuksen laadun kehittämiseen.  Palautetta voidaan kerätä ennen kurssia, kurssin aikana ja kurssin jälkeen joko suullisesti tai kirjallisesti.

Kaikista kursseista kerätään kurssipalautetta ainakin kurssin lopuksi. Kurssipalautteen avulla opettajien lisäksi laitokset ja koulutusohjelma saavat tietoa siitä, mitkä ovat opetuksen vahvuuksia ja missä on vielä kehitettävää, ja onko opetus mitoitettu ja resursoitu oikein. 

Opiskelijan tietojärjestelmät

Aalto-käyttäjätunnukset

Opiskelija saa heti opintojen alussa Aallon käyttäjätunnukset ja ohjeet salasanan luontiin. Aalto-tunnuksilla pääsee kirjautumaan lähes kaikkiin yliopiston tietojärjestelmiin. https://salasana.aalto.fi -palvelussa voi ottaa käyttöön Aalto-käyttäjätunnuksen ja Aalto-sähköpostin tai vaihtaa unohtuneen salasanan itsepalveluna. Tunnistukseen käytetään poliisin myöntämää sirullista henkilökorttia tai pankkitunnuksia.

Voit ottaa tunnuksen ja sähköpostiosoitteen käyttöön myös asiakaspalvelupisteissä, jolloin henkilöllisyytesi varmistetaan henkilöllisyystodistuksella.

Lisätietoa IT-palveluista ja käyttäjätunnuksista löytyy sivulta https://into.aalto.fi/display/fiit/.

Sähköinen opinto-opas

Kandidaattiohjelman opinto-opas julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä versiona. Painettu ja sähköinen opas ovat sisällöltään identtiset, eikä sähköistä opasta päivitetä enää sen julkaisemisen jälkeen. Opinto-oppaasta löytyy tutkinnon rakenne ja tutkintovaatimukset sekä keskeiset tutkinnon suorittamiseen liittyvät säännöt ja käytännöt, joista opiskelijan on syytä olla tietoinen.

Into-portaali

(https://into.aalto.fi/)

Into-portaali on opiskelijan portaali opiskeluun, yliopiston palveluihin ja omaan yliopistoon liittyvään tietoon. Perustieteiden korkeakoulun Into-sivulle on kerätty kaikkia opiskelijoita koskevia asioita liittyen mm. lukuvuosi-ilmoittautumiseen, opetusperiodeihin ja erilaisiin opiskelijoille tarkoitettuihin palveluihin. Kaikkiin tässä oppaassa mainittuihin https://into.aalto.fi/ -alkuisiin sivuihin on pääsy Perustieteiden korkeakoulun Into-sivun kautta, joka löytyy osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimastersci/.

WebOodi

(https://oodi.aalto.fi/a/)

Aalto-yliopiston kurssi- ja tentti-ilmoittautumisjärjestelmä on WebOodi. Ilmoittautumisen lisäksi WebOodissa opiskelija voi myös:

  • muuttaa omia yhteystietojaan opiskelijarekisteriin,
  • katsella suorituksiaan ja tilata epävirallisen suoritusrekisteriotteen,
  • suunnitella opintojaan,
  • selailla Aalto-yliopiston kurssitarjontaa (myös ilman kirjautumista).

 

Opiskelu- ja opetusportaali Noppa

(https://noppa.aalto.fi)

Opiskelu- ja opetusportaali Noppa on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Noppa kerää yhteen paikkaan kaikkien Aalto-yliopiston kurssien kotisivut ja Nopasta löytyvät mm. kurssien kuvaukset, luento- ja harjoitusajat sekä niihin liittyvät opetusmateriaalit, tiedot harjoitustöistä, kurssiuutiset sekä kurssin tulokset. Kotisivuja voi selata ilman kirjautumista. Kirjautumalla Noppaan opiskelija saa personoidun aloitussivun, jolle kootaan suorat linkit omien kurssien kotisivuille sekä näiden uusimmat uutiset. Lisäksi kurssien tulosten selaus Nopassa vaatii sisäänkirjautumista.

Optima

(https://optima.aalto.fi/)

Optima on työkalu verkko-opiskeluun. Optimaa voidaan käyttää mm. käyttää lähiopetuksen välittäjänä, ryhmätyöalustana, tehtävien palautuksessa tai materiaalien jaossa. Verkko-oppimisympäristönä useilla kursseilla käytetään Optimaa.

Lisäksi monilla kursseilla on omia sähköisiä työkaluja ja verkkoympäristöjä, joihin ohjeistetaan kursseilla kurssihenkilökunnan puolesta.

 

Kirjastot

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjasto (ent. Teknillisen korkeakoulun kirjasto) on osa Aalto-yliopiston kirjastoa Arabian ja Töölön kampuskirjastojen ohella. Kirjasto tarjoaa opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tueksi laajat kokoelmat, jotka koostuvat painetusta ja elektronisesta aineistosta sekä tietokannoista.

Opiskelussa tarvittavat kurssikirjat löytyvät kirjastosta joko painettuna tai e-kirjoina. TEEMU-kokoelmatietokannasta ja Nelli-portaalista voi tarkistaa, onko julkaisu kokoelmissa, missä muodossa ja kuinka käytettävissä. Kirjautumalla Nelli-portaaliin Aalto-yliopiston opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää e-aineistoja myös korkeakoulun verkon ulkopuolelta. Suurin osa tilatuista tieteellisistä aikakauslehdistä on elektronisessa muodossa. Tiedot Aalto-yliopiston tekniikan kouluissa tehdyistä diplomi- ja kandidaatintöistä sekä lisensiaatintutkimuksista löytyvät TENTUN Inssi-tietokannasta.

Kirjaston keskeisiin palveluihin kuuluvat lainaus, kaukopalvelu, tietokantojen ylläpito, tiedonhaut sekä kirjallisuusselvitykset ja asiakkaiden neuvonta. Opiskelijoille järjestetään kirjaston käytön ja tiedonhaun koulutusta opintojen eri vaiheissa. Asiakkaille on tarjolla lukutiloja, ryhmätyöhuoneita sekä asiakastyöasemia ja muita laitteita.

Kirjasto sijaitsee osoitteessa Otaniementie 9. Lisätietoja: http://lib.aalto.fi/fi/  

Lisäksi Otaniemen kampukselta löytyy useita alakohtaisia kirjastoja, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://lib.aalto.fi/fi/contact/otaniemi_libraries/ 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla