Tutkinto

Tässä oppaassa on esitetty vain 2005 tutkintosäännön mukainen diplomi-insinöörin tutkinto. Tämä opas on voimassa tutkinnonuudistukseen asti: kaikki ne opiskelijat, jotka eivät ole valmistuneet 31.10.2016 mennessä, siirretään uusiin tutkintoihin, ks. https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Tutkinnonuudistus.

Lukuvuoden 2014-2015 jälkeen poistuneiden kurssien korvaavuudet löytyvät Intosta ja kurssin Noppasivuilta.

Tietotekniikan kandidaatin tutkinnon opinto-oppaat löytyvät osoitteesta  https://into.aalto.fi/display/fitik/Opinto-oppaat

Vapaasti valittavat opinnot 20 op Tieteen metodiikka 10 op Diplomityö Pääaine 20 op A3 Moduuli 20 op Moduuli 20 op

Kuvio 1. Diplomi-insinöörin tutkinnon rakennekaavio

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa on kaksiportainen tutkintorakenne. Opiskelijat suorittavat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK, 180 op) ja sen jälkeen diplomi-insinöörin (DI, 120 op) tutkinnon. Maisterivaiheen valinnan kautta hyväksytyt opiskelijat suorittavat vain diplomi-insinöörin tutkinnon.

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tutkinto voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

Ylemmän perustutkinnon (diplomi-insinöörin tutkinto) opinnot koostuvat:

  • kolmesta moduulista (20 + 20 + 20 op), joista vähintään yhden tulee olla oman koulutusohjelman pääaineen syventävä moduuli ja joista korkeintaan yksi voi olla perusmoduuli;
  • tieteen metodiikan opinnoista (9-11 op);
  • diplomityöstä; sekä
  • vapaasti valittavista opinnoista siten, että tutkinnon laajuus on 120 op

Tutkinnon rakenne voi muodostua eri tavalla riippuen esimerkiksi siitä jatkaako opiskelija kandidaatin tutkinnon pää- ja sivuainettaan tai mikä on suoraan diplomi-insinöörin tutkintoa suorittamaan valitun pohjatutkinto. Ylempään perustutkintoon ei voi kuulua sellaista jatko- tai syventävää moduulia, jonka edeltävää perus- tai jatkomoduulia ei ole suoritettu. Suoritettavat moduulit vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. (kts. Opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)).

Login Form

Powered by jms multisite for joomla