Tutkinto

Opintojen suoritusjärjestys

Kandidaatin tutkinnon opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kolmessa vuodessa seuraavasti.

Kandidaatin tutkinto informaatioverkostojen pääaineessa

Osaamistavoitteet

Tässä kuvatut osaamistavoitteet täydentävät Teknistieteellisen kandidaattiohjelman yleisiä osaamistavoitteita.

Koulutustehtävä

Informaatioverkostot –pääaine kouluttaa Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun Teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa tekniikan kandidaatteja, joilla on valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissaan ja työelämässä mm.

  • tieto-, viestintä- ja mediateknologiaa hyödyntävien uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien luojiksi ja kehittäjiksi,
  • yksilö- ja yhteisökäyttöön soveltuvien tieto- ja viestintäjärjestelmien kehittäjiksi ja implementoijiksi moniulotteisissa tuotannollistaloudellisissa ja sosiaalisissa toimintaympäristöissä,
  • yrittäjiksi tai tutkijoiksi.

Perus- ja pääaineopinnot

Perus- ja pääaineopinnot antavat opiskelijalle laajan perusteiden tuntemuksen ihmisestä informaation ja tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian käyttäjänä sekä yrityksistä ja organisaatioista kyseisen teknologian hyödyntäjinä. Opinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa tieto-, viestintä- ja visualisointitekniikan sovellusten kehittämiseen ja hyödyntämiseen tarvittavia matemaattisia ja tuotantotaloudellisia ongelmanratkaisumenetelmiä. Opiskelija osaa ohjelmoida ja ymmärtää ohjelmistokehityksen keskeiset käsitteet ja toimintamallit.

Pääaineopintojen aikana opiskelijalle kehittyy käyttäjälähtöiseen teknologiaan liittyvä ammatillinen identiteetti. Pääaineen opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy monipuolisesti seuraamaan tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian kehitystä ja soveltamista liiketoimintaan sekä vaikutuksia käyttäjiin, hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi.

Teknistieteellinen ajattelu ja työskentelytapa

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee alalleen ominaisen teknistieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen perusteet yhdistettynä ihmisten toiminnan, tekniikan ja liiketoiminnan tuotannollistoiminnalliseen kokonaisuuteen.

Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja ratkaista yritysten tai yhteisöjen teknistaloudellisia ongelmia käyttäen oppimiaan menetelmiä. Hän osaa soveltaa oppimaansa monitieteistä ongelmanratkaisua käyttäjälähtöisyyden toteuttamiseksi tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian hyödyntämisessä. Hän osaa myös valita asianmukaiset työvälineet ja -menetelmät ja käyttää niitä.  Opiskelija osaa myös tarttua tieto-, viestintä- ja visualisointitekniikkaa hyödyntävien järjestelmien kehittämisessä, suunnittelussa ja liiketoiminnallisessa soveltamisessa ilmeneviin avoimiin ongelmiin, joihin ei ole valmista ratkaisua. Hän kykenee arvioimaan työnsä tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti. 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla