Kandidaatintyö ja seminaari

Tavoitteet

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

 • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Kandidaatintyö        

Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyön rakenteen tulee olla hyvän tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjen mukainen, esitystavaltaan hyvin jäsennelty sekä tyylillisesti ja kielellisesti viimeistelty. Ohjaajan tulee seurata kandidaatintyön etenemistä ja tukea opiskelijaa sen tekemisessä. Kandidaatintyön valvojana toimii pääaineen professori.

Ohjaajan ja valvojan tehtävänä on valvoa kandidaatintöiden tasoa ja laajuutta. Kandidaatintyön arvostelee valvoja ohjaajan esityksestä. Kandidaatintyö on julkinen opinnäyte, joka on pidettävä nähtävissä korkeakoulussa.

Kandidaatintyön laadinta ja aiheesta sopiminen

Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta, jonka valvoja, ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat.

 Aiheen sopimiseksi on useita erilaisia menettelytapoja:

 • Opiskelija tekee kandidaatintyön tutkimusapulaisena Aalto-yliopiston laitoksella.
  • Opiskelijalle annetaan aihe ja nimetään ohjaaja ja valvoja laitoksen/tutkimusryhmän puolesta. Ohjaaja ohjaa työtä ja seuraa työn edistymistä.  
 • Opiskelija saa aiheen ja tekee kandidaatintyön Aalto-yliopiston ulkopuolella.
  • Opiskelija ottaa yhteyttä pääaineen professoriin, jonka alaan työ lähinnä sopii, ja hyväksyttää aiheen ja ohjaajan. Ohjaaja voi olla Aalto-yliopiston ulkopuolelta.   
 • Opiskelija saa aiheen pääaineesta.
  • Opiskelija ottaa yhteyttä haluamaansa pääaineen professoriin tai nimettyyn yhteyshenkilöön, jonka kanssa sovitaan kandidaatintyön aiheesta, valvojasta ja ohjaajasta. Ohjaaja ja opiskelija sopivat keskenään säännöllisistä ohjaustapaamisista.
 • Opiskelijalla on oma aihe-ehdotus.
  • Opiskelija ottaa yhteyttä pääaineen professoriin, joka hyväksyy aiheen ja osoittaa työlle valvojan ja ohjaajan. Ohjaaja ja opiskelija sopivat keskenään säännöllisistä ohjaustapaamisista.

Aiheesta tulee aina sopia kirjallisesti. Opiskelija palauttaa aiheenvahvistuslomakkeen pääaineen opintopalveluihin. Opiskelijan alemman tutkinnon HOPSin tulee olla vahvistettu ennen kandidaatintyön aloittamista.

Kandidaatintyöhön liitetään kandidaatintyön kielellä kirjoitettu tiivistelmä. Englanninkielisiin töihin liitetään lisäksi tiivistelmä suomeksi/ruotsiksi koulusivistyskielen mukaan.

Kandidaatintyöt luovutetaan sähköisessä muodossa (pdf-tiedostona). Ne säilytetään kirjaston ylläpitämässä tietokannassa siten, että ne ovat korkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien saatavilla.

Kandidaattiseminaari

Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintyön tekemistä. Kandidaattiseminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyön valmistuttua opiskelijat esittelevät omat työnsä kandidaattiseminaarissa.

Opiskelija osallistuu joko pääaineensa suomenkieliseen kandidaattiseminaariin tai koulutusohjelmien yhteiseen ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, hän osallistuu valintansa mukaisesti suomen- tai ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin.

Teknillisen fysiikan ja matematiikan ja systeemitieteiden pääaineissa järjestetään seuraavat kandidaattiseminaarit:

Matematiikan ja systeemitieteiden kandidaattiseminaarit toimivat saman kurssikoodin alla. Opiskelija valitsee seminaarin pääaineensa mukaan ja matematiikan ja systeemitieteiden pääaineen opiskelija pääaineen suuntautumisen mukaan. Kandidaattiseminaarin kokonaisjärjestelyistä ja tavoitteiden toteuttamisesta vastaa vastuuopettaja ja kandidaatintöiden ohjauksesta valvoja (professori) ja ohjaaja. Kandidaattiseminaarit järjestetään sekä syksyisin että keväisin. Myös kaikkien koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään sekä syksyisin että keväisin.

Kielitaitovaatimukset ja kypsyysnäyte

Kandidaatintyön kielitaitovaatimukset

Kandidaatintyö laaditaan koulusivistyskielellä. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, voi kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi.

Myös koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saanut opiskelija voi kandidaattiseminaarin vastuuopettajan päätöksellä kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi, mikäli

 • ­          kandidaatintyö tehdään kansainvälisessä tutkimusryhmässä tai
 • ­          kandidaatintyön ohjaajan tai valvojan kielitaito niin vaatii tai
 • ­          kandidaatintyö tehdään ulkomailla.

Opiskelijat, joiden koulusivistyskielenä on suomi tai ruotsi, voivat kandidaattiseminaarin vastuuopettajan päätöksellä tehdä kandidaatintyönsä myös sillä toisella kotimaisella kielellä, joka ei ole opiskelijan koulusivistyskieli.

Kypsyysnäyte

Kandidaatintyön ja -seminaarin suorittamiseen kuuluu myös kypsyysnäyte, joka kirjoitetaan  sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyön alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Suomenkielisiin kandidaattiseminaareihin osallistuvat opiskelijat: Kun opiskelijan koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, kypsyysnäytteenä toimii viiden sivun ote kandidaatintyöstä. Jos opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tekee kandidaatintyönsä muulla kuin koulusivistyskielellään, toimii kypsyysnäytteenä työn tiivistelmä, joka on laadittu koulusivistyskielellä.

Ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin osallistuvat: Opiskelijat suorittavat kypsyysnäytteen seminaarin ohjeiden mukaan.

Opiskelija saa tukea kandidaatintyön ja tiivistelmän tekemiseen suomeksi tekstipajoissa, joita järjestetään kahdesti lukukaudessa, sekä tekstiklinikalla, johon opiskelija voi varata ajan kielikeskuksesta. Englanniksi kandidaatintyönsä tekevät saavat lisäksi tukea tekstin tuottamiseen englanniksi Writing Clinicilta.

Lisätietoa kypsyysnäytteestä löytyy Intosta: Käytännön ohjeet TFM-opiskelijalle 

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla