Teknillisen fysiikan pääaine

Laajuus: 65 op

Vastuuprofessori: Mikko Alava Filip Tuomisto

Koodi: SCI3028

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

MS-C1350

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

5

I

2. syksy

PHYS-C0210

Kvanttimekaniikka

5

II

2. syksy

PHYS-C0220

Termodynamiikka ja statistinen fysiikka

5

IV

2. kevät

NBE-C2102

Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet

5

III

2. kevät

PHYS-C0240

Materiaalifysiikka *

5

IV-V

2. kevät

PHYS-C0310

Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt

5

II-V

2. vuosi

SCI-C1000

SCI-projektikurssi

10

I-II, III-V

3. vuosi

SCI3028.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)

10

I-II, III-V

3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0

 

3. vuosi

 

* Huom! Kurssi PHYS-C0240 opetetaan lukuvuonna 2017-2018 keväällä periodeissa IV-V. Lukuvuonna 2018-2019 kurssi opetetaan syksyllä 2018 ja keväällä 2019 kurssista tarjotaan korvaava suoritustapa. Lukuvuodesta 2019-2020 eteenpäin kurssi opetetaan syksyisin.

Tavoitteet

Teknillisen fysiikan pääaineopinnot luovat tukevan pohjan ammattifyysikon koulutukselle. Aallon Fysiikka (Aalto Physics) -kokonaisuuden suorittanut opiskelija muodostaa näkemyksen fysiikan ammatillisista käytännöistä ja ymmärtää oppimansa tiedon yhteyden tieteelliseen tutkimukseen. Hän oppii tunnistamaan fysiikan keskeiset käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät sekä soveltamaan näitä käytännössä erilaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa myös työskennellä ryhmän osana, sekä raportoida työn tulokset. Teknillisen fysiikan pääaineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee fysiikan keskeiset tiedonlähteet, osaa seurata fysiikan alan ammatillista kehitystä ja hakea tietoa oman työnsä tueksi. Lisäksi opiskelija pystyy avustamaan fysiikan eri osa-alueiden tutkimustehtävissä. Pääaineen ensimmäisen vuoden kurssilla Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio opiskelija tutustuu tekniikassa tarvittaviin matemaattisiin menetelmiin ja tietokoneohjelmistoihin sekä fysiikan mittausten tekemiseen ja tulosten analysointiin.

Kurssi Osittaisdifferentiaaliyhtälöt täydentää perusopintojen matematiikkaa fyysikon tarvitsemilta aloilta toisen opiskeluvuoden alussa. Kurssit Kvanttimekaniikka, Termodynamiikka ja statistinen fysiikka, Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet sekä Materiaalifysiikka kattavat aihepiirit, joille nykyfysiikka ja sen tärkeimmät sovellusalat perustuvat.  Nämä kurssit on suunniteltu suoritettavaksi perusopintokurssien jälkeen toisen vuoden aikana. Kurssi Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt toisena vuotena toimii johdatuksena itsenäiseen tutkimustyöhön ja sen raportointiin. Töiden järjestämiseen osallistuvat kaikki korkeakoulun fysiikan laboratoriot, ja niiden puitteissa opiskelijat pääsevät tutustumaan laajasti laboratorioiden tutkimustoimintaan.

SCI-projektikurssi kehittää työelämävalmiuksia. Kurssilla opiskelija oppii työskentelemään monenlaisten ihmisten kanssa ja toimimaan samalla oman alansa edustajana ryhmässä. Kurssilla opitaan myös ryhmän johtamista ja projektinhallintaa sekä vuorovaikutustaitoja. Kurssi suoritetaan pienryhmissä kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Kandidaatintyö ja seminaari muodostavat opintokokonaisuuden, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisessä ajattelussa, tiedonhaussa, tiedon jäsentämisessä ja käsittelyssä sekä kielen ja viestinnän suullisissa ja kirjallisissa taidoissa. Kandidaatintyön valmistuttua opiskelijat esittelevät omat työnsä kandidaattiseminaarissa. 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla