Tutkinto

Opintojen suoritusjärjestys

Kandidaatin tutkinnon opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kolmessa vuodessa seuraavasti.

Kandidaatin tutkinto tietotekniikan pääaineessa.

Kandidatexamen i huvudamnet datateknik.

Kurserna märkta på svenska erbjuds också i form av en separat, helt svensk, kursversion. Övriga kurser är i regel på finska (eller engelska), men det kan finnas olika möjligheter att avlägga dem på svenska, t.ex. övningsgrupper. Enligt examensstadgan har studerande rätt att i proven både skriftligen och muntligen använda finska eller svenska. Det är på studerandes ansvar att meddela läraren två veckor före tentamen att de vill ha tentamensfrågor på svenska om kursen är huvudsakligen på finska.

Tavoitteet

Tietotekniikan pääaine antaa opiskelijalle laajan tietotekniikan perusteiden tuntemuksen. Sisältö vastaa kansainvälisesti ymmärrettyä computer science –alan kanditutkintoa. Kandiopintojen pohjalta opiskelija pystyy omaksumaan jatkuvasti uutta ja soveltamaan uusinta tekniikkaa luovalla tavalla tietojenkäsittelyn muuttuviin tehtäviin. Kandiopinnot myös luovat perustan tietotekniikan DI-opinnoille, joissa syvennytään valittuun erityisalueeseen.


Tietotekniikan ytimessä ovat ohjelmistot, digitaalisen tiedon käsittely sekä ihminen tietoteknisten palvelujen käyttäjänä ja kehittäjänä. Pääaineen ensimmäinen tavoite on vankka ohjelmointitaito. Opiskelija osaa määritellä tietojenkäsittelyn tehtäviä abstrakteina ongelmina, ratkaista niitä algoritmisesti ja toteuttaa ratkaisun tietokoneohjelmana. Opinnoissa tutustutaan tietojenkäsittelyn käsitteisiin, ilmiöihin ja lainalaisuuksiin sekä ohjelmistojärjestelmien keskeisiin rakennuspalikoihin kuten tietokantoihin, tietoverkkojen palveluihin, digitaaliseen mediaan, käyttöliittymiin, datan käsittelyyn ja tietoturvatekniikoihin. Näiden perusteiden hallinta antaa mahdollisuuden sekä systemaattiseen ongelmaratkaisuun että mielikuvituksen lentoon tietojärjestelmiä toteutettaessa. Toisaalta pääaineessa opitaan analysoimaan käyttäjän ja asiakkaan tarpeita, ymmärtämään tuotteiden ja palveluiden elinkaarta ja hallitsemaan ohjelmistotuotannon menetelmiä.


Nopeasti kehittyvällä alalla on tärkeää, että pääaine antaa opiskelijalle pitkäikäisiä tietoja ja taitoja, joilla on käyttöä läpi koko työuran. Abstraktiot, menetelmät ja kriittinen ajattelu ovat tärkeämpiä kuin tuotteet tai teknologiat. Esimerkiksi ohjelmointikielten kursseja ei pääaineeseen kuulu lainkaan, vaan tavoitteena on laaja käsitys ohjelmoinnin malleista ja tyyleistä. Monipuolinen ohjelmointitaito on kaiken tietojenkäsittelyn perusta, ja sen kehittämiseen useista eri näkökulmista panostetaan heti opintojen alussa. Matematiikalla on myös keskeinen asema tietojenkäsittelyssä: eri tietotekniikan osa-alueet käyttävät eri matemaattisia menetelmiä, ja niiden hallitseminen avaa tien vaativimpiin teknisiin asiantuntijatehtäviin. Matematiikkaa olisi suositeltavaa opiskella enemmänkin kuin pakolliset kurssit. Pysyvien periaatteiden korostaminen ei kuitenkaan tee tietotekniikan pääaineesta erityisen teoreettista, sillä insinöörialan opintoihin kuuluu paljon soveltavia harjoituksia, joissa uusimmat teknologiat tulevat tutuiksi ja käytännön ammattitaito kehittyy.


Tietotekniikka kaikkine sovelluksineen on laaja ja monipuolinen kenttä, ja pääaineen opetusta suunniteltaessa on jouduttu pohtimaan valintoja tarkkaan. Opetuksessa painotetaan niitä aihepiirejä, joita Aalto-yliopistossa tutkitaan. Peruskursseilla tieteellinen tutkimus näkyy niin, että opettajat ovat aihepiirinsä tutkijoita. Opintojen edetessä päästään käyttämään tieteellisiä menetelmiä ja tietolähteitä. Keskeinen linjavalinta on, että pääaineessa korostuvat ohjelmistopinon yläkerrokset: korkean tason sovellusten ja palveluiden kehittäminen ja tiedon käsittely. Tietokoneen toiminta on jätetty aiempaa vähemmälle ja sähkötekniikka kokonaan pois, joten niistä kiinnostuneen opiskelijan on syytä täydentää osaamistaan valinnaisilla opinnoilla.


Kandiohjelmassa on jokaisena lukukautena studio- tai projektimuotoinen kurssi. Niissä kehitetään luovan ongelmanratkaisun, ryhmätyöskentelyn sekä projektinhallinnan taitoja, tutustutaan tuotekehityksen ja liiketoiminnan prosesseihin ja saadaan kokemusta monialaisesta yhteistyöstä. Läpi opintojen harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää niin suomeksi kuin englanniksi. Opiskelija tottuu käyttämään englantia työkielenä tarpeen vaatiessa ja saa ensimakua kansainvälisestä työympäristöstä.


Tietotekniikan pääaineen lisäksi kandiopintoihin sisältyy matematiikan, luonnontieteen ja talouden opintoja sekä sivuaine ja muita valinnaisia opintoja. Tämä antaa mahdollisuuden monialaiseen tutkintoon, jossa yhdistyvät tietotekniikka ja jokin sen sovellusalue tai esimerkiksi yritystalouden tuntemus.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla