Pääaine

Tuotantotalouden (Produktionsekonomi, Industrial Engineering and Management) pääaineen vastuuhenkilönä toimii apulaisprofessori Mikko Jääskeläinen. Pääaineen kurssit (pl. SCI-projekti ja kandidaatintyö ja seminaari) suositellaan suorittamaan toisen vuoden loppuun mennessä.

TUOTANTOTALOUDEN PÄÄAINEOPINNOT  (SCI3025)

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Laajuus

Periodi

Suoritusvuosi

TU-C1010

Ihminen ryhmässä

5 op

i-ii

1. syksy

 TU-C1030

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

5 op

iii-iv

1. kevät

 TU-C2020

Operaatioiden johtaminen

5 op

i-ii

2. syksy

 TU-C2030

Operaatioiden johtamisen projekti

5 op

i-ii

2. syksy

 TU-C2010

Introduction to Strategic Management

5 op

i-ii

2. syksy

 TU-C2040

Strategy Fieldwork

5 op

iii-v

2. kevät

 TU-C3010

Projektien suunnittelu ja ohjaus

5 op

iv-v

2. kevät

 TU-C3021

Managing knowledge and knowledge-intensive organizations

5 op

iv-v

2. kevät

 TU-C3030

Basics in Research and Development Management

5 op

iii-v

2. kevät

 SCI-C1000

SCI-projektikurssi

10 op

HOPSin mukaan

 

SCI3025.kand 

Kandidaatintyö ja seminaari

10 op

HOPSin mukaan

 

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

 0 op

 

 

Yhteensä

 

65 op

 

 

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäytetyönä kandidaatintyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon kuluu lisäksi kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte. Kandidaatintyön ja kandidaattiseminaarin opintokokonaisuuden tavoitteena on luoda tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

  • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman;
  • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi;
  • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti;
  • esittämään opinnäytteensä julkisesti sekä
  • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Kandidaatintyön aiheesta sovitaan kandidaatintyön ohjaajan kanssa, joka seuraa kandidaatintyön etenemistä ja tukee opiskelijaa työn tekemisessä. Kandidaatintyön ohjaajana voi toimia korkeakoulussa päätoimisesti työskentelevä, vähintään ylemmän perustutkinnon suorittanut opettaja tai tutkija. Valmiin kandidaatintyön arvostelee vastuuopettaja ohjaajan esityksestä. Kandidaatintyön arvostelussa käytetään arvosanoja kiittäen hyväksytty, hyväksytty ja hylätty.

Kandidaatintyön ja seminaarin suoritusmerkintä viedään opintorekisteriin opintopalveluissa, kun valvojalta on saatu työn ja seminaarin sekä kypsyysnäytteen hyväksymisilmoitus ja kandidaatintyö arkistoitu. Kandidaatintyö on julkinen opinnäyte, joka arkistoidaan sähköisesti ja joka on pidettävä nähtävillä korkeakoulussa.

Kandidaattiseminaari

Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintyön tekemistä. Opiskelija laatii seminaarin aikana kandidaatintyön, esittelee sen julkisesti yleisölle ja opponenteille, puolustaa työtään sekä opponoi muiden opiskelijoiden kandidaatintöitä. Kandidaatintyön valmistuttua opiskelijat esittelevät omat työnsä kandidaattiseminaarissa.

Kandidaattiseminaarin aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelijan HOPS on vahvistettu. Lisätietoja lukukausittain järjestettävistä suomen- ja ruotsinkielisistä kandidaattiseminaareista löytyy Intosta.

Kandidaatintyön ja kypsyysnäytteen kielivaatimukset

Opiskelija osallistuu joko pääaineensa suomenkieliseen kandidaattiseminaariin tai korkeakoulun yhteiseen ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin koulusivistyskielensä mukaisesti. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, hän osallistuu valintansa mukaan suomen- tai ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin.

Kandidaatintyö kirjoitetaan pääsääntöisesti koulusivityskielellä (suomi/ruotsi). Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, opiskelija voi laatia kandidaatintyönsä englanniksi.

 Kandidaattiseminaarin yhteydessä laaditaan kypsyysnäyte, jonka tarkoituksena on varmistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyön alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen suoritettuaan opiskelija on osoittanut julkishallinnon työtehtävissä vaadittavan suullisen ja kirjallisen kielitaidon.

Kypsyysnäyte suoritetaan integroituna kypsyysnäyte -tekstityöpajana kandidaattiseminaarin yhteydessä. Kypsyysnäytteen kielen tarkastaa suomen tai ruotsin kielen opettaja ja sisällön työn ohjaaja tai vastuuopettaja. Jos opiskelijan koulusivistyskieli ei ole suomi eikä ruotsi, tulee kypsyysnäytekäytäntö tarkistaa kurssin kotisivulta.

Kypsyysnäytteen arvostelussa käytetään arvosanoja hyväksytty ja hylätty.

Lisätietoja kypsyysnäytteestä ja koulusivistyskielen määrittämisestä on saatavilla Kielikeskuksen sivuilla osoitteessa https://into.aalto.fi/display/filc/Koulusivistyskieli

Login Form

Powered by jms multisite for joomla