Tietotekniikan koulutusohjelman 
opinto-opas 2012–2013

Tutkinto

Vapaasti valittavat opinnot 20 op Tieteen metodiikka 10 op Diplomityö Pääaine 20 op A3 Moduuli 20 op Moduuli 20 op

Kuvio 1. Diplomi-insinöörin tutkinnon rakennekaavio

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa on kaksiportainen tutkintorakenne. Opiskelijat suorittavat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen diplomi-insinöörin tutkinnon. Toisen vaiheen valinnan kautta hyväksytyt opiskelijat suorittavat vain diplomi-insinöörin tutkinnon.

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tutkinto voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

Ylemmän perustutkinnon (diplomi-insinöörin tutkinto) opinnot koostuvat:

  • kolmesta moduulista (20 + 20 + 20 op), joista vähintään yhden tulee olla oman koulutusohjelman pääaineen syventävä moduuli ja joista korkeintaan yksi voi olla perusmoduuli;
  • tieteen metodiikan opinnoista (9-11 op);
  • diplomityöstä; sekä
  • vapaasti valittavista opinnoista siten, että tutkinnon laajuus on 120 op

Tutkinnon rakenne voi muodostua eri tavalla riippuen esimerkiksi siitä jatkaako opiskelija kandidaatin tutkinnon pää- ja sivuainettaan tai mikä on suoraan diplomi-insinöörin tutkintoa suorittamaan valitun pohjatutkinto. Ylempään perustutkintoon ei voi kuulua sellaista jatko tai syventävää moduulia, jonka edeltävää perus- tai jatkomoduulia ei ole suoritettu. Suoritettavat moduulit vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. (kts. Opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)).

Login Form