Tietotekniikan koulutusohjelman 
opinto-opas 2012–2013

Kandidaatintyö ja -seminaari

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäytetyönä kandidaatintyö, joka laaditaan koulutusohjelman alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari ovat 10 opintopisteen opintokokonaisuus, johon kuluu lisäksi kypsyysnäyte.

Moduulin koodi: T901-K
Laajuus: 10 op
Vastuuprofessori: Tomi Janhunen, koordinaattori Jukka Parviainen

Kandidaattiseminaari ja sen aikana tehtävä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jossa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyö laaditaan koulutusohjelman alaan liittyvästä aiheesta. Lisätietoa osoitteesta https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/TIK.kand.

TIK.kand

Kandidaatintyö ja seminaari

10

I-II, III-IV

TIK.kyps

Kypsyysnäyte

0

 

 

Yhteensä

10

 

Tavoitteet ja sisältö

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

  • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman
  • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
  • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
  • esittämään opinnäytteensä julkisesti
  • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintyön tekemistä. Kandidaattiseminaarissa opiskelija osallistuu tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja käsitteleviin luentoihin ja harjoituksiin. Opiskelija laatii seminaarin aikana kandidaatintyönsä.

Kandidaattiseminaarin kokonaisjärjestelyistä ja tavoitteiden toteuttamisesta vastaa vastuuopettaja ja kandidaatintöiden ohjauksesta hänen nimeämänsä ohjaajat. Kandidaattiseminaari on kahden opetusjakson pituinen ja seminaari järjestetään sekä syksyllä että keväällä.

Kaikkien koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään myös sekä syksyisin että keväisin.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyön alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen suoritettuaan opiskelija on samalla osoittanut omaavansa suullisen ja kirjallisen kielitaidon, joka on vaatimuksena julkishallinnollisissa työtehtävissä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatintyön ohjaajan antamasta aiheesta valvotussa kirjoitustilaisuudessa. Kypsyysnäytteen kielen tarkastaa kielikeskuksen suomen tai ruotsin opettaja ja sisällön työn ohjaaja.

Lisätietoja koulusivistyskielen määrittämisestä ja kypsyysnäytteestä Kielikeskuksen -sivuilta http://kielikeskus.aalto.fi/fi/opetus/

Kielivaatimukset

Kandidaattiseminaarin opetuskielenä on joko suomi tai ruotsi ja kandidaatintyö kirjoitetaan seminaarin opetuskielellä. Opiskelija voi valita osallistuuko hän suomen- vai ruotsinkieliseen seminaariin. On kuitenkin suositeltavaa osallistua oman koulusivistyskielen mukaiseen kandidaattiseminaariin.

Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, hän voi tällöin kandidaattiseminaarin vastuuopettajan suostumuksella laatia kandidaatintyönsä ja kirjoittaa kypsyysnäytteen myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Myös koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saanut opiskelija voi erityistapauksissa, hakemuksesta ja kandidaattiseminaarin vastuuopettajan päätöksellä kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi. Tällöin opiskelijan on kuitenkin laadittava englannin kielellä tehdystä työstä noin kolmen sivun mittainen yhteenveto omalla koulusivistyskielellään.

Login Form