Tietotekniikan koulutusohjelman 
opinto-opas 2012–2013

Tutkinnon tavoitteet

Tietotekniikan koulutusohjelman kandidaatin tutkinnolle on asetettu tavoitteet, jotka täydentävät Perustieteiden korkeakoulun tutkintosäännössä määriteltyjä tutkintojen tavoitteita. Yleiset tutkintojen tavoitteet löytyvät Into-portaalista https://into.aalto.fi/display/fimastersci/ > Opintojen ja opiskelun säännöstö > Tutkintosääntö.

Tietotekniikan tulevaisuus ja tarvittava osaaminen

Nykyaikainen informaatioyhteiskunta rakentuu tietotekniikan varaan. Digitaaliset palvelut muuttavat nopeasti jokapäiväistä elämäämme ja työtapojamme. Yritysten ja niiden tuotteiden kilpailukyky riippuu yhä enemmän informaatioteknologian sovelluksista ja osaamisesta. Suomessa perinteisesti vahvan tietoliikenneteollisuuden rinnalle on noussut suuri määrä pieniä ja kasvavia tietotekniikkayrityksiä. Tietotekniikka avaa myös mahdollisuuksia säästää ympäristöä ja luoda kestävää taloudellista kehitystä. Ratkaiseva osa tässä kehityksessä on tietokoneohjelmistoilla, joiden varaan tietoyhteiskunnan uudet tuotteet, palvelut ja infrastruktuuri rakentuvat.  Niinpä tietotekniikan ja etenkin ohjelmistoalan osaajia tarvitaan jatkuvasti.

Aalto-yliopiston tietotekniikan koulutusohjelma kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka osaavat ja haluavat ottaa vastuun tietotekniikan kehityksestä. Koulutusohjelma on laaja-alainen ja valmistuneet sijoittuvat hyvin monenlaisiin tehtäviin teollisuudessa, yliopistomaailmassa ja julkisella sektorilla niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Ohjelmasta valmistuneet vastaavat usein uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä ohjelmistoteollisuudessa, omassa yrityksessä tai tieto-tekniikkaa soveltavilla aloilla. Näissä tehtävissä tarvitaan sekä tekniikan syvällisesti hallitsevia asiantuntijoita että asiakkaan tarpeet ja liiketoiminnan ymmärtäviä ammattilaisia. Toisaalta koulutusohjelma tarjoaa erinomaisen lähtökohdan tohtoriopinnoille ja sitä kautta joko akateemiselle tukijan uralle tai teollisuuden huippuasiantuntijaksi. Koulutusohjelmasta valmistuneilla ei siis ole vain yhtä profiilia, vaan sen tavoitteena on tuottaa sekä laaja-alaisia osaajia että erikoisasian-tuntijoita. Yhteistä näille eri urapoluille on, että valmistuneet sijoittuvat alan vaativimpiin tehtäviin.

Tietotekniikan opiskelijamäärää on pienennetty huomattavasti ja painopistettä siirretty maisterivaiheen sisäänottoon. Tämä mahdollistaa alan parhaiden opiskelijoiden rekrytoinnin niin koti-maasta kuin maailmalta. Koulutusohjelma on pitkään panostanut erityisesti opettajien pedagogiseen koulutukseen ja opetusmenetelmien kehittämiseen. Jatkossa opiskelijoita voidaan ohjata yhä enemmän yksilöllisesti ja pienissä ryhmissä. Maisteriohjelmista tulee tutkimukseen perustuvia ja tarkasti suunniteltuja kaksivuotisia paketteja, jotka valmistavat huippuammattilaisia. Kandivaiheen opetuksesta taas halutaan tehdä nykyistä ongelmalähtöisempää, nivoa teoriaopetus laajoihin soveltaviin projekteihin ja tuoda opiskelijoille konkreettinen hyöty Aalto-yliopiston ja Perustieteiden korkeakoulun monitieteellisyydestä. Opiskelijoille halutaan tarjota entistä yhteisöllisempi ja mukaansa tempaavampi opiskeluympäristö. Vastavuoroisesti opiskelijoilta odotetaan entistä vahvempaa sitoutumista täysipäiväiseen opiskeluun ja opintojen määräaikoihin.

Koska tietotekniikka alana muuttuu nopeasti, on yliopisto-opintojen tärkein tavoite luoda pohja elinikäiselle oppimiselle. Tätä pohjaa ovat teknillistieteellinen ajattelutapa, matemaattisten työkalujen hallinta sekä tietotekniikan perustavien ilmiöiden ja menetelmien laaja tuntemus. Teknisellä alalla perusosaamiseen kuuluu taito soveltaa menetelmiä käytännön työssä; tietotekniikassa tämä tarkoittaa erityisesti vahvaa ohjelmointitaitoa ja ohjelmistojen suunnittelumenetelmien osaamista. Diplomi-insinööriltä odotetaan myös kykyä nähdä tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia ja uskallusta tarttua vaikeisiin teknillistieteellisiin ongelmiin. Tätä varten valmistuneiden pitää osata seurata alan tutkimusta ja käyttää hyväksi sen tuloksia ja menetelmiä. Syvällinen perehtyminen yhteen erityisalueeseen, omaan pääaineeseen, on tärkeää, sillä se antaa valmiuden syventää tarvittaessa osaamista myös muilla tietotekniikan osa-alueilla. Koska kasvava osa valmistuneista perustaa oman yrityksen tai työllistyy nuoriin yrityksiin, kehitetään tietotekniikan yrittäjyyden ja innovaation perustaitojen opetusta.

Teknisen osaamisen lisäksi työelämässä tarvitaan projekti- ja ryhmätyöskentelyn taitoja. Diplomi-insinöörin työhön kuuluu yleensä organisaation tai asioiden johtaminen joko nimetyssä roolissa tai oman asiantuntemuksen kautta. Diplomi-insinöörin pitää pystyä tekemään teknisiä ratkaisuja perustellusti ja vastuullisesti ottaen niiden vaikutukset kokonaisvaltaisesti huomioon. Toisaalta päätöksiä on tehtävä myös muutoksen ja epävarmuuden keskellä. Tietotekniikan sovelluksia on kaikilla yhteiskunnan ja elinkeinoelämän alueilla, joten valmistuneiden pitää pystyä toimimaan oman alansa asiantuntijana ja tekemään tuloksekasta yhteistyötä monitieteellisessä ympäristössä monenlaisten ihmisten kanssa. Myös yritysten ja työurien kansainvälistyminen vaatii moninaisuuden ymmärtämistä, mutta toisaalta lisää mahdollisuuksia tutustua erilaisiin kulttuureihin.

Kandidaatin tutkinnon tavoitteet

Alemman perustutkinnon koulutukselliset tavoitteet:

 1. Opiskelijat saavat perustiedot teknistieteellisestä työskentelytavasta sekä tietotekniikan lainalaisuuksista, malleista, menetelmistä ja käytännöistä ja valmiudet soveltaa näitä tietoteknisten järjestelmien kehitystyössä ja sovellutuksissa.
 2. Opiskelijat saavat koulutuksellisen pohjan erilaisille urakehityspoluille.
 3. Opiskelijat saavat valmiudet ymmärtää tietotekniikan alaa laaja-alaisesti käyttäjien, teknisten järjestelmien, yhteiskunnan sekä ympäristön näkökulmasta.

Alemman perustutkinnon osaamistavoitteet:

 1. Teknistieteellisen ajattelun ja suunnittelumenetelmien perusteiden tuntemus. Valmius tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin.
 2. Tietotekniikan alan peruskäsitteiden ja mallien sekä lainalaisuuksien ja ilmiöiden tietämys (=tietotekniikan ydinaines).
 3. Valmius soveltaa tarkoituksenmukaisia matemaattisia työkaluja, teknistieteellistä ajattelumallia ja alan ydinainesta tyypillisiin tietotekniikan tehtäviin ja sovellutuksiin.
 4. Tietoteknisten järjestelmien suunnittelu- ja kehittämistoiminnan haasteiden tuntemus.
 5. Kyky soveltaa oppimaansa käytännössä ja löytää ratkaisuja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa eteen tuleviin ongelmiin.
 6. Valmius ja halu jatkuvaan oppimiseen.
 7. Kyky vakuuttavaan kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun.
 8. Kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa yhteistyössä ja kyky päämäärätietoiseen ryhmätyöskentelyyn.
 9. Tietoisuus tietotekniikan alasta laaja-alaisesti käyttäjien, teknisten järjestelmien, yhteiskunnan sekä ympäristön näkökulmasta. Alan eettisten periaatteiden tuntemus.
 10. Moninaisuuden ja erilaisuuden ymmärtäminen ja kyky toimia kansainvälisessä työympäristössä.

Login Form