Tietoliikennetekniikan
koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Tutkinnon tavoitteet

Alemman perustutkinnon tavoitteet on määritelty Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännössä (6 §). Alempaan perustutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:

  • koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset teknistieteellistä asiantuntemusta edellyttävien tehtäväalueiden kehityksen seuraamiseen
  • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
  • edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen
  • valmiudet ymmärtää ja eritellä tekniikan vaikutuksia ja hyödynnettävyyttä
  • kyky yhteistyöhön ja päämäärätietoiseen ryhmätyöskentelyyn
  • edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä
  • riittävä viestintä- ja kielitaito.

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen sekä alan käytäntöihin.